สามบ่วง...
ปุตฺตาคีเว บุตรบ่วงหนึ่งเกี่ยวพันคอ
ธนํปาเท ทรัพย์สมบัติผูกบาทากรอเหนี่ยวไว้
ภริยาหตฺเถ ภรรยาเยี่ยงอย่างปอรึงรัดมือนา
สามบ่วงนี้ ใครแก้ได้ จึงจะพ้นสงสาร 

หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ


ทุกวันนี้ไม่มีใครเจริญวิปัสสนา
          ทุกวันนี้ไม่มีใครเจริญวิปัสสนาเพราะว่ารู้แล้ว รู้ได้อย่างไร รู้จากตำรา อยากรู้อะไรก็ไปอ่านเอา เพราะฉะนั้นจึงมีแต่ความรู้ ความรู้เอาไปละกิเลสไม่ได้ คนเราไปเอาตำรามาพูดกันก็ถูก แต่เป็นปริยัติ
รู้ตามปริยัติ การปฏิบัติจึงไม่ก้าวหน้า

                                                                                         หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

ธรรมะเป็นยาทา วิปัสสนาเป็นยากิน
สวดมนต์เป็นนิจ อธิษฐานจิตเป็นประจำ 
อโหสิกรรมก่อนค่อยแผ่เมตตา
ธรรมะเป็นยาทา 
วิปัสสนาเป็นยากิน

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

จะเป็นคนดีต้องละความชั่ว
จะเป็นคนดี ปฏิบัติข้อเดียวคือ ละความชั่ว 
ละความชั่วไม่ได้ ดีไม่ได้แน่นอน

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

การสวดมนต์ขลังเพราะสติ          การสวดมนต์นั้นมันไม่ได้ขลังที่บทสวด แต่ขลังด้วยสติ เมื่อเราสวดมนต์มากๆ เข้าจิตใจก็จะสงบ เกิดสมาธิมีสติขึ้นมา มันจึงขลัง ขลังด้วยสติ พอสวดแล้วมีสติ ปัญญาก็เกิด ปัญญาเกิด แก้ปัญหาได้ ชีวิตก็จะดีขึ้นมาด้วยอานุภาพของการสวดมนต์

                                                                                              หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
                                                                                              

คนเราหาสตางค์ ไม่หาสติ
สร้างบุญ ใช้สติ ไม่ต้องใช้สตางค์
พวกเราหาแต่สตางค์ ไม่หาสติกันเลย
สติ....ได้มาจากการเจริญพระกรรมฐาน
สติ....คือ ปัญญา เอาไว้ฆ่าข้าศึก คือ กิเลส

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

ปากอย่าไว ใจอย่าเบา
ไปไหนปากอย่าไว ใจอย่าเบา 
เรื่องเก่าอย่ารื้อฟื้น เรื่องคนอื่นอย่านำมาคิด 
จะผิดหวังจะเสียใจตลอดชีวิต กิจที่ชอบให้ทำ


หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

คนเจริญกรรมฐานเอาดีในชาตินี้ได้
          เกิดเป็นคนต้องช่วยตนเสียก่อน แล้วกลับย้อนช่วยคนอื่นจึงจะได้ ต้องรู้จักฝึกหัดทั้งกายใจ จึงค่อยไปแนะคนอื่นให้ทำตาม...

          ถ้าใครเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยต่อเนื่อง สร้างความดีให้ติดต่อกัน สร้างความดี ถูกตัวบุคคล ถูกสถานที่ ถูกเวลา ต่อเนื่องกันเสมอต้นเสมอปลายแล้ว คนนั้นจะได้รับผลดี ๑๐๐% และจะเอาดี ในชาตินี้ได้ ไม่ต้องรอดีถึงชาติหน้า

                                                                                         หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

การเจริญกรรมฐานจึงดีที่สุด
          การเจริญกรรมฐานจึงดีที่สุด เป็นการสร้างบุญที่ไม่ต้องใช้เงินทองแต่ประการใด แต่มีผลกำไรอย่างมหาศาลสุดจะประมาณได้                                                                                        หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

ต้องสร้างความดีให้กับดวง
เราต้องสร้างความดีให้กับดวง
หาใช่ดวงทำให้เราดีไม่  ต้องสร้าง
อยู่เฉย ๆ ดีได้อย่างไร 
มันต้องเกิดจากการกระทำ
คือ กฎแห่งกรรมนั่นเอง
การสร้างความดีให้กับดวง
ก็คือ สร้าง ศีล สมาธิ ปัญญา 
ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเรา
แล้วเราจะอบอวล ทวนลม...

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

วิปัสสนากรรมฐานที่แท้        วิปัสสนากรรมฐาน......... 
มิใช่เป็นเรื่องของการนั่งหลับต​า 
เพื่อให้เห็นภาพวิจิตรพิสดาร 
หรือเพื่ออิทธิฤทธิ์ใดๆ
       วิปัสสนากรรมฐาน..........
เป็นเรื่องของกา​รศึกษาชีวิต
เพื่อที่จะปลดเปลื้องความทุกข์
น​านาประการ ออกเสียจากชีวิต 
หรือปล​ดเปลื้องชีวิต
ออกเสียจากความทุก​ข์

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
ความดีต้องทำให้เป็นอารมณ์จิต
ความดีนั้นเราต้องทำอยู่เสมอ
ให้เป็นที่อยู่ของจิต เป็นอารมณ์ของจิต 
ให้เป็นมรรค คือ ทางดำเนินไปของจิต 
มันจึงจะเห็นผลของความดี
ไม่ใช่เวลาใกล้จะตาย จึงนิมนต์พระไปให้ศีล
ให้ไปบอกพุทโธ หรือตายไปแล้วให้ไปรับศีล
เช่นนี้เป็นการกระทำที่ผิดทั้งหมด
หตุว่าคนเจ็บ จิตมัวติดอยู่กับเวทนา 
ไฉนจะมาสนใจไยดีกับศีลได้
เว้นไว้แต่ผู้ที่รักษาศีลมาเป็นปกติเท่านั้น 
จึงจะระลึกได้

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

ไม่มีสติ ไม่มีปัญญา"ไม่มีสติ ไม่มีปัญญา
 ไม่มีความเพียร ไม่มีความสำเร็จ"

หลวงปู่แหวน สุจิณโณบารมีต้องสร้างเอง                                           หลวงปู่แหวน : "พากันลำบากลำบน มากันทำไม?"
                                           คณะญาติโยม : "ต้องการมากราบ บารมีของหลวงปู่"
                                           หลวงปู่แหวน : "บารมี ต้องสร้างเอา เหมือนอยากให้มะม่วง
                                                                    ของตนมีผลดก ก็ต้องหมั่นบำรุงรักษาเอา 
                                                                    ไม่ใช่แห่ไปชื่นชมต้นมะม่วงของคนอื่น                                                   
                                                                    ต้องไปปลูก ไปบำรุงต้นมะม่วงของตนเอง 
                                                                    การสร้างบารมี ก็เช่นกัน 
                                                                    ต้องสร้าง ต้องทำเอาเอง"


                                                                                   หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

วิธีขจัดอารมณ์ร้าย
เมื่ออารมณ์ร้ายเหล่านี้เกิดขึ้นในใจ จงหายใจเข้าให้ลึกๆ 
สร้างมโนภาพ สูดเอากำลังงานของชีวิต 
ที่มีอยู่ในสากลโลก อำนาจ ความแข็งแรง และกำลังเข้าไป
  เมื่อหายใจออก จงนึกขับอารมณ์ร้ายเหล่านี้ออกมา 
และเพ่งกล่าวในใจว่า ออกไป ออกไป ออกไป 
พร้อมกับทำความรู้สึกว่าอารมณ์ร้ายเหล่านี้
ออกไปจากใจแล้ว 
ปฏิบัติอย่างนี้จนกว่าอารมณ์นั้นจะจางหายไป
ถ้าไม่หายอย่าเพิ่งเลิก 

ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต

การปฏิบัติควรใกล้ชิดธรรมชาติ
การปฏิบัติธรรมถ้าเราอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ
ย่อมจะเปลี่ยนจิตใจเรา
ให้ไปอยู่ในลักษณะที่จะเข้าถึงธรรมชาติ
รู้จักความจริงตามธรรมชาติ
การเข้าถึงธรรมะก็ง่ายเข้า
เปรียบเหมือนต้นไม้ในภาพเขียน
ย่อมจะไม่เหมือนกับต้นไม้จริงๆ ในป่าฉันใด
ปริยัติเปรียบได้กับต้นไม้ในภาพเขียน
ส่วนการปฏิบัติเปรียบเหมือนต้นไม้้ในป่าจริงๆ

หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม

ขอให้มีวัดภายในผู้นับถือพุทธศาสนา ไม่มีโอกาสไปวัดไปวา
เราอยู่บ้าน จงให้พากันมีวัดภายใน
คือ ที่ตัวของเรา ที่บ้านของเราทุกๆคน
วัดคือ สถานที่ที่เราจะบำเพ็ญคุณงามความดี

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

อยู่เหนือโลก
เมื่อเรารู้เข้าใจโลกธรรมแล้ว เราไม่เข้าไปพัวพัน
เราไม่เข้าไปยึดไปหลง ก็เรียกว่าอยู่เหนือโลก
พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ ก็มาตรัสรู้เรื่องโลกธรรมนี้
เมื่อพระองค์มาตรัสรู้แจ้งตามสภาพความเป็นจริงแล้ว
ก็เห็นโทษเบื่อหน่ายสละปล่อยวางได้
จนไม่เข้าไปยึดไปหลง
จิตใจสะอาดผ่องใสอยู่เหนือโลก
อยู่สูงกว่าโลก จึงเรียกว่า โลกุตรธรรม

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี