พยาธิทุกข์


พยาธิทุกข์..อย่าไปรังเกียจ
ของดี ของพระอริยเจ้าเชียวนะ 
ไม่มีพยาธิทุกข์ ชาติทุกข์ ชราทุกข์ 
พระนิพพานก็ไม่มีเสียแล้ว 
นี้แหละเป็นเครื่องปรับกัน 
ชาติทุกข์ ชราทุกข์ มรณาทุกข์ 
นี่เป็น “มรรค” นะ 
พิจารณาให้เห็นความตายของเราทุกคืน 
อย่ามัวเมาเรื่อง โลภะ โทสะ โมหะ 
ให้ระลึกถึงตัว มีวิหารธรรม 
เหมือนว่าฝากเงินไว้กับธนาคารนะ 
เมื่อเวลาอับจนจะได้เบิกเอามาใช้

หลวงปู่หลุย จันทสาโร

Image by Buhaan_ from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เราไม่มีหน้าที่ไปฝืนความจริงของธรรมชาติ


ความสงบอันแท้จริง
หรือความพ้นทุกข์อันแท้จริง 
ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการหนีโลก หนีความวุ่นวาย 
แต่มันคือการเข้าใจความจริงของชีวิตว่า 
ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้น 
ตั้งอยู่และดับไปเป็นปกติธรรมดา 
ธรรมชาติของมันเองอยู่อย่างนั้น
เราท่านทั้งหมดทั้งมวลอาศัย
อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี้ 
เราไม่มีหน้าที่ไปฝืนความจริงของธรรมชาติ 
แต่กลมกลืน เรียบไร้ 
เป็นเนื้อเดียวไปกับธรรมชาตินี้
ส่วนความพ้นทุกข์ก็ไม่จำเป็นต้องไปปรุงแต่ง
วิธีการหลอกตัวเองแบบไหนอีก 
แค่เลิกเข้าไปทุกข์กับมัน 
แค่เลิกเข้าไปทุกข์กับการใช้ชีวิต 
การกิน การอยู่ การทำงาน 
การอาศัย การหลับนอน
แค่เลิกเข้าไปทุกข์กับการเกิด 
การแก่ การเจ็บและการตาย 
แค่เลิกเข้าไปทุกข์กับสิ่งที่เห็น สิ่งที่ได้ยิน 
สิ่งที่ได้รู้ สิ่งที่ได้รู้สึก และสิ่งที่ได้สัมผัส..
มันก็จะพ้นทุกข์ปัจจุบัน
ไปได้ทุกขณะ ทุกขณะ 
โดยตัวมันเอง แค่นี้เอง 
แค่นี้เอง นี่คือการวางอันแท้จริงแล้ว 

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by mkupiec7 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา