บัณฑิตอยู่ในตัวเรา




หากเราตั้งใจของเราเอาไว้มั่นคง ให้สงบอยู่เป็นกลางๆ
แล้วก็จะเห็น จะรู้จักผิดถูก รู้จักดีชั่ว หยาบละเอียด
ถึงแม้จะมีผัสสะอะไร มากระทบทางตา
หู จมูก ลิ้น กายและใจ ในขณะนั้น
มันก็รู้เท่า รู้เรื่องของอายตนะผัสสะนั้นๆ ตามความเป็นจริง...
ใจนิ่งสงบอยู่เฉพาะตัวของมัน ไม่ได้ส่งส่ายไปตามการกระทบนั้นๆ
นั่นคือ "ตัวบัณฑิต"

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี