หลงโลกจะไม่รู้จักธรรม
หลงโลกจะไม่รู้จักธรรม 
แต่ผู้รู้แจ้งธรรมจะรู้แจ้งโลก

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส 
(ส.มหาปัญโญภิกขุ)

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


อย่าพร่ำเพ้อถึงความสุข ระทมกับความทุกข์จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เจริญสติอยู่เสมอๆ เป็นบุญที่ประเสริฐกว่าบุญในด้านวัตถุ  บุคคลที่เจริญสติอยู่เสมอๆ 
 ก็ได้ทำบุญอยู่เป็นประจำ
 ได้สะสมบุญกุศลอยู่ทุกขณะ 
 แล้วก็เป็นบุญที่ประเสริฐกว่าบุญในด้านวัตถุ 
 กว่าการให้วัตถุ 
 เพราะว่าบุญชนิดนี้เป็นบุญที่จะเยียวยารักษาจิตใจ 
 แก้ไขกิเลสให้หลุดไปจากใจ 
 รักษาใจให้มีสติปัญญา 
 รักษาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ 

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ทำลายความยึดมั่นธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ จะเข้าถึงพระพุทธเจ้าจิตของพระพุทธเจ้านั้นคือจิตที่เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน..
ตื่นจากตัณหา ตื่นจากอุปาทาน
ตื่นจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายทั้งปวง
พระองค์ทรงเดินทางด้วยวิธี
ทำลายความยึดมั่นถือมั่นในธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ 
เราก็ต้องใช้วิธีและอุบายเดียวกันกับพระองค์
มาทำลายความยึดมั่นถือมั่น
ในธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ เท่านั้น 
เราก็จะเข้าถึงพระองค์ได้

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา