อย่างนี้เรียกว่าการภาวนา


ถ้าเราใช้วิธีการเรียนรู้
ด้วยการดัดแปลงให้ดีตลอด 
ถึงอย่างไรก็ไม่มีวันเข้าใจ 
เพราะเริ่มต้นพวกเราก็หลอกแล้ว 
เราต้องการศึกษาธรรมชาติของสิ่งใด 
เราต้องไม่ดัดแปลงธรรมชาติของสิ่งนั้น 
ปล่อยให้สิ่งที่เราต้องการศึกษา 
ทำงานอย่างเป็นธรรมชาติ 
แล้วสังเกตมัน ดูมันอย่างที่มันเป็น 
จนเข้าใจพฤติกรรมของมัน 
จนเข้าใจลักษณะของมัน 
การศึกษาสังเกตร่างกาย จิตใจของเรา 
โดยที่ปล่อยให้มันทำงานเอง 
อย่างเป็นธรรมชาติ 
อย่างนี้เรียกว่าการภาวนา 
และปัญญาที่เกิดขึ้นจากการสังเกตจนเข้าใจ 
เรียกว่า ภาวนามยปัญญา 
ปัญญาอย่างนี้ถึงจะช่วยให้เข้าใจ 
ช่วยให้พ้นทุกข์ ให้ฉลาด 
ให้ปล่อยวางจางคลายจากความยึด 
และพาเราพ้นจากทุกข์ได้

อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ

Image by Fotorech from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

สภาวะหลุดพ้นจากทั้งสุขและทุกข์


ความเบิกบานยินดีไม่ใช่ความสุข 
เพราะความสุขมักผสมปนเป
อยู่กับความทุกข์เสมอ 
ความสุขมักมีเงาของความทุกข์
ทอดยาวออกมาเสมอ 
เหมือนมีกลางวันย่อมมีกลางคืน ฉันใด 
มีความสุขก็ย่อมมีความทุกข์ ฉันนั้น 
ความเบิกบานยินดี คือ
สภาวะหลุดพ้นจากทั้งสุขและทุกข์ 
เป็นความสงบล้ำลึกอยู่ในดุลยภาพโดยสมบูรณ์ 
เป็นทั้งความเงียบสงบ 
และมีชีวิตชีวาอย่างเหลือประมาณ...

ท่าน OSHO

Image by Skitterphoto from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา