ปัญญาญาณแห่งศูนยตา


อิสรภาพที่แท้จริงเกิดจาก
การอาศัยปัญญาญาณแห่งศูนยตา...
...ความกรุณา การให้ทาน การช่วยเหลือผู้อื่น 
การมีศีล ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่วิเศษมาก 
เราต้องกระทำสิ่งเหล่านี้ 
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสก็คือ 
“สิ่งสูงสุดที่ทำให้เราหลุดพ้น
จากรากของความทุกข์
หรือรากของสังสารวัฏได้อย่างสิ้นเชิง 
ก็คือปัญญาญาณแห่งศูนยตา..." 

ท่านมิงจูร์ รินโปเช

Image by SnapwireSnaps from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ใครคิดดี ใครคิดไม่ดี


ใครคิดดี ใครคิดไม่ดี
.
วันหนึ่ง ลูกศิษย์คนหนึ่งภาวนาอยู่ที่บ้าน
เกิดความคิดที่อยากจะด่าท่านพ่อ
จะห้ามความคิดนี้ไม่ให้ปรากฏอยู่ในใจก็ไม่ได้ผล
จึงรู้สึกละอายมาก
วันหลังจึงมาขอขมากับท่าน
ท่านก็บอกว่า
"ใจเราคิดดียังคิดได้
คิดไม่ดีทำไมจะคิดไม่ได้
มีอะไรก็ดูมันไป
แต่ถ้ามันไม่ดี
อย่าไปตามมันก็แล้วกัน"
.
ลูกศิษย์อีกคนหนึ่งกราบเรียนท่านพ่อ
เรื่องการคิดดี-คิดไม่ดีว่า
"เวลาคิดดี เขาไม่สนใจ
แต่เวลาคิดไม่ดี
เขาไปห้ามความคิด"
ท่านก็บอกว่า
"ให้ดูเขาไป
ดูว่าใครเป็นผู้คิดดี-คิดไม่ดี
คิดดี-คิดไม่ดี เขาก็ดับไปเอง
เพราะเป็นไตรลักษณ์
ใจจะคิดปรุงอะไรก็ปรุงได้
แต่อย่าหลง"

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

Image by pen_ash from pixabay

หนังสือ ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก
ชีวประวัติ ปฏิปทา และ วัดธรรมสถิต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา