การตื่นรู้ แท้จริงง่ายมาก


ส่วนมากเบื้องต้น
เมื่อได้เริ่มเห็นไตรลักษณ์
เห็นการเกิดดับ ชนิดที่ใจยอมรับ (ศิโรราบ) สูงสุด


การตื่นรู้ แท้จริงง่ายมาก
..แค่เห็นลมพัดใบไม้ไหวๆ
(การขยับของสิ่งต่างๆ แม้เพียงองศาเดียว)
ก็เห็นสัจธรรม ความไม่เที่ยง
เมื่อไม่เที่ยงก็ยึดไม่ได้ ..เมื่อยึดไม่ได้
ก็มองเห็นตัวเองและทุกๆ สิ่งของโลกว่ายึดไม่ได้..
.
เมื่อเห็นสิ่งที่ยึดไม่ได้
นี่จิตเริ่มตื่น เริ่มออก
จากความหลงเบื้องต้นแล้ว..
ทีนี้ก็เจริญปัญญาต่อ
มองขยายกว้างออกไป
จากตัวเรา จิตใจเรา
ทุกสรรพสิ่ง มีกฎเดียวกันนี้
.
เรียกว่าเริ่มมีดวงตาเห็นธรรมขั้นต้น.
.จิตเริ่มมีปัญญาว่ายึดไม่ได้ทั้งสุขและทุกข์
เพราะทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ตามนี้ ทำให้จิตคลายจากการยึดมั่นในสิ่งทั้งปวง..
และผันตัวเองมาอยู่ในความเป็นธรรมชาติ
ชีวิตจิตใจคือธรรมชาติ
การตื่นรู้เริ่มแล้วก็ขยายอย่างต่อเนื่อง
เพียงแต่เราช่วยรักษาจิตให้สะอาดผ่องใสไว้ (ไม่ขุ่นไม่มัวหมอง) ..
.
การตื่นต้องมีจุดเริ่มต้น (จุดเปลี่ยน)
แล้วจะเติบโตไม่มีที่สิ้นสุด
ผลคือ เหนือเกิดเหนือตาย เหนือทุกข์
รวมทั้งออกจากสังสารวัฎแห่งหารเกิดตายนี้ด้วย

อิโตมิ จัง
Image by pieonane from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา