ความยึดถือ


ผู้ไม่มีความยึดถือ ย่อมจะเข้าถึง "พุทธะ"...
"ความยึดถือ" เป็นเหตุให้เกิดทุกข์โทษภัย
ผู้ไม่มีปัญญาย่อมเห็นสังขาร
เป็นตัวเป็นตนและยึดถือไว้ไม่ปล่อยวาง

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

Photo by Kari Shea on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา