แท้จริงเราเองเป็นผู้สร้างทุกข์         เมื่อพิเคราะห์ด้วยปัญญา  เราจะเข้าใจสิ่งที่เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์  เราจะมองเห็นว่า แท้จริงแล้วเราเองนั่นแหละเป็นผู้สร้างทุกข์  ด้วยอวิชชาหรือความโง่เขลา ไม่เข้าใจโลกอย่างแท้จริง  เราจึงติดอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยง สิ่งที่ไม่น่าเอา ไม่น่าเป็น สิ่งที่นำไปสู่ความสิ้นหวังและความตาย  โลกนี้เป็นโลกแห่งความเศร้า  มันมืดมนก็เพราะเรามีอุปาทาน  เพราะเราไปยึดอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์  เมื่อใดเราหยุดทำเช่นนั้น เมื่อใดเราปล่อยวาง ความเห็นแจ้งก็จะปรากฎ  

                                                                                                        พระอาจารย์สุเมโธ

ปัจจุบันธรรม"... ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ 
สงเคราะห์ลงมาในหนึ่ง ในปัจจุบัน 
ศีลตัวเดียว สมาธิตัวเดียว ปัญญาตัวเดียว 
กลมกลืนกันในปัจจุบันธรรม

ปจฺจุปนฺนญฺ จ โย ธมฺมํ ผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบัน 
ผู้นั้นก็ไม่สงสัยในพระพุทธศาสนา..."

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต