ความทุกข์และอุปสรรคสร้างคนเสมอ


ฉันตั้งจิตขอความแข็งแกร่ง
พระเจ้าก็ส่งความยากลำบากมาเพื่อให้ฉันแข็งแรง
ฉันตั้งจิตขอปัญญา
พระเจ้าก็ส่งปัญหามาให้ฉันเรียนรู้ที่จะแก้ไข
ฉันตั้งจิตขอความสำเร็จ
พระเจ้าก็มอบมันสมองและความแข็งแรงของร่างกายมาเพื่อให้ทำงาน
ฉันตั้งจิตขอความกล้าหาญ
พระเจ้าก็ส่งอันตรายมาให้เอาชนะ
ฉันตั้งจิตขอความรัก
พระเจ้าก็ส่งคนมาให้ฉันช่วยเหลือ
ฉันตั้งจิตขอความนิยมชมชอบ
พระเจ้าก็หยิบยื่นโอกาสมาให้ฉัน
ฉันไม่ได้อะไรเลยที่ฉันต้องการ
แต่ฉันกลับได้ทุกสิ่งที่จำเป็นต้องมี
- Hazrat Inayat Khan
I asked for strength,
and God gave me difficulties to make me strong.
I asked for wisdom,
and God gave me problems to learn to solve.
I asked for prosperity,
and God gave me a brain and brawn to work.
I asked for courage,
and God gave me dangers to overcome.
I asked for love,
and God gave me people to help.
I asked for favors,
and God gave me opportunities.
I received nothing I wanted.
I received everything I needed.

- Hazrat Inayat Khan
ภาพจากเพจ Yuumei

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

 

มีพลังเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้


น้ำใจไมตรีและความดีนั้น
มีพลังเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้
และเปลี่ยนภัยคุกคาม
ให้เป็นสะพานสานมิตรภาพได้ 
ใช่หรือไม่ว่าการกำจัดศัตรูที่ดีที่สุด
ก็คือการเปลี่ยนเขามาเป็นมิตรนั่นเอง 
นี้คือชัยชนะที่ให้ผลยั่งยืนกว่า
ชัยชนะที่มาจากกำลังที่เหนือกว่า

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

Image by FelixMittermeier from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เราเรียกว่า...เป็นพระโสดาบัน


ภิกษุทั้งหลาย ! 
เมื่อใดเเล สาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้
มารู้จักความก่อขึ้น  แห่งอุปาทานขันธ์ห้า
รู้จักความตั้งอยู่ไม่ได้  ของอุปาทานขันธ์ห้า
รู้จักรสอร่อย  ของอุปาทานขันธ์ห้า
รู้จักโทษอันร้ายกาจ  ของอุปาทานขันธ์ห้า
รู้จักอุบายที่ไปให้พ้น  อุปาทานขันธ์ห้า นี้เสีย
ตามที่ถูก  ที่จริง
เมื่อนั้นแหละ  สาวกของพระอริยเจ้า ผู้นั้น
เราเรียกว่า...เป็นพระโสดาบัน  
ผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา
เที่ยงแท้ต่อพระนิพพาน  จักตรัสรู้ธรรมได้...
ใน...กาลเบื้องหน้า.
____________________________________________

(-บาลี  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๙๖/๒๙๖.)

Image by FelixMittermeier from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา