ไตรลักษณ์เป็นปัญญาทางพระพุทธศาสนา
ไตรลักษณ์นี้แหละ 
เป็นปัญญาทางพระพุทธศาสนา 
ไม่ต้องศึกษากว้างขวาง 
ศึกษาไตรลักษณ์นี้ก็พอ 
เวลามองอะไรให้มองว่า 
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน 
ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

อย่าประมาทในสังสารวัฏ
อย่าประมาท
อย่าเพียงยินดีว่าเราจะไปเป็นเทวดา
อย่ายินดีว่าเราจะไปเป็นนางฟ้า แล้วหยุดแค่นั้น
อย่าประมาทในสังสารวัฏ ถ้าประมาทในสังสารวัฏแล้ว
เราจะไม่ได้คุณค่าที่แท้จริง หรือสิ่งประเสริฐในพระพุทธศาสนา...
ให้เราทำใจว่า ทำอย่างไรเราจะรู้เห็น
ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
ที่ท่านพร่ำสอนเหล่าสาวกอยู่เสมอ

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล