สติตัวเดียว รู้ทั้งในและนอก...นอกดูงาน ในดูจิตใจ ว่าไม่มีอารมณ์ คือความถูกต้อง
สติตัวเดียว รู้ทั้งในและนอก แบบสบายๆ พร้อมกัน
รู้อยู่ รู้อยู่ รู้อยู่ ทั้งในและนอก รู้อยู่ ๆๆๆ...

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ

“เนกขัมมะ” หมายถึง การทำใจให้ออกจากกามคุณอารมณ์ที่จริงแล้ว ความหมายของคำว่า “เนกขัมมะ” หมายถึง 
การทำใจให้ออกจากกามคุณอารมณ์ 
ทำใจไม่ให้จมอยู่กับเรื่องที่มากระทบใจ...
(ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย)
...ใจเข้าไปรับรู้แล้ว เราทำใจให้ปล่อยวางได้ 
คือออกจากเรื่องเหล่านี้ได้

พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ผู้ถึงธรรม ดำรงอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นปัจจุบันผู้ถึงธรรม ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว 
ไม่พร่ำเพ้อถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง 
ดำรงอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นปัจจุบัน 
ฉะนั้นผิวพรรณจึงผ่องใส
ส่วนชนทั้งหลายผู้ยังอ่อนปัญญา...
เฝ้าแต่ฝันเพ้อถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง
และหวนละห้อยถึงความหลังอันล่วงแล้ว 
จึงซูบซีดหม่นหมอง เสมือนต้นอ้อสด 
ที่เขาถอนทิ้งขึ้นทิ้งไว้กลางแดด

(สํ.ส. ๑๕/๒๒/๗)

จิตผ่องใส เป็นที่พึ่งได้
ให้รู้จักภาวนา พุทโธ ทำดวงจิตให้ผ่องใส 
จะได้เป็นที่พึ่งของเราได้แน่นอน
ให้ทราบว่าในโลกนี้ไม่มีแก่นสารอันใด 
เกิดมาแล้วก็ต้องตาย 
เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่าง 
ที่จะเอาได้ก็เป็นเรื่องของดวงจิตเท่านั้น...


หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

การสวดมนต์ ถือว่าเป็นการภาวนาได้

...การสวดมนต์ ถือว่าเป็นการภาวนาได้ 
ภาวนา แปลว่าทำให้เกิด 
การสวดมนต์ ก็ทำให้เกิดความรื่นเริงเพลิดเพลิน 
หรือทำให้เกิดความสงบภายในจิตใจได้ 
ขณะสวดมนต์อยู่บางทีอุบายเกิด ...
บางทีธรรมะเกิดขึ้นมา ขณะสวดมนต์ก็ได้ 
ให้มีความตั้งอกตั้งใจเคารพในการสวดมนต์ 
มีความแน่วแน่ในคำสวดของเรา
นั้นเป็นการภาวนาอย่างสมบูรณ์ทีเดียว...

หลวงปู่แบน ธนากโร 

รู้ในกายในใจถ้าเรามีสติ เราก็ระลึกรู้ทันความคิดความนึก
เสียงดังมาสติระลึกได้ยินเสียง 
จิตเป็นอย่างไร จิตกระเพื่อมจิตหวั่นไหว
จิตไม่พอใจหรือจิตวางเฉย สติมันก็เกิดขึ้น 
สติต้องทำหน้าที่ระลึกรู้สภาพธรรมต่างๆ 
ที่มาปรากฏทางตาทางจมูก
ทางลิ้นทางกายทางใจ 
วนเวียนอยู่ในตัวนั้นแหละ 
รวมเรียกว่ารู้ในกายในใจ

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

ขันติ จะเป็นตัวเผากิเลสเอง
“ขันติ ปรมัง ตโปตี ติขา”
ขันติความอดทน อดกลั้น เป็นตบะ เครื่องเผากิเลส ..
เมื่อเราเจริญขันติ เจริญตบะ ให้มาก 
ขันติ เขาจะเป็นตัวเผากิเลสเอง
ไม่ใช่ “เรา” เป็นผู้เผากิเลส ...
เรามีหน้าที่เพียงเจริญขันติ บำเพ็ญตบะ 
แล้วเขาจะไปทำปฏิกิริยากับกิเลสเองโดยธรรมชาติ ..


พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

กิเลสเป็นข้าศึกต่อการเข้าถึงธรรม          อันตรายจากสิ่งรอบข้างนั้นไม่น่ากลัวเพราะสามารถระวังแก้ไขได้ แต่อันตรายที่เกิดจากกิเลส ที่เข้ามากัดกินหัวใจแล้ว น่ากลัวมากกว่า เพราะเป็นข้าศึกต่อการเข้าถึงธรรม

                                                                                                   หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

รู้อยู่ที่ไหน จิตอยู่ที่นั้นรู้อยู่ที่ไหน นึกคิดอยู่ที่ไหน แสดงว่าจิตอยู่ที่นั้น ให้ส่งจิตเข้าในกาย อย่าส่งจิตออกนอกกาย

หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ

ความรักที่ไร้ทุกข์         ความรักที่ไร้ทุกข์ นั้นต้องพัฒนาปัญญาเพิ่มขึ้นโดยให้พิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานี่ต้อง แก่ เจ็บ ตาย และต้องพลัดพราก จากกันเป็นธรรมดา. . .

                                                                                      พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

ที่เรียกว่ารู้ๆ มันต้องรู้ที่จิต           ...ที่เรียกว่ารู้ๆ มันต้องรู้ที่จิต ไม่ใช่หูฟังแล้วจิตไปจำเอาไว้ แล้วก็เรียกว่ามีปัญญา นั่นไม่ใช่ จิตที่เราจำได้นั้นเรียกว่า สัญญา ไม่ใช่ปัญญา จำได้หมายรู้ จำได้เรื่องอะไรนั่นมันเป็นสัญญา ส่วนปัญญานั้นมันรู้แจ้ง มันรู้ตลอด มันแทงทะลุ มันตีแตก เรียกว่ารู้ แล้วก็มีเหตุผลที่รู้นั้น...

                                                                                             หลวงปู่สรวง ปริสุทโธ

โลกนี้เหมือนคุกขังสัตว์โลกนี้เหมือนคุกขังสัตว์ 
เราชอบมาเกิด เพราะว่ามีของเล่นของหลอก 
นักปฏิบัติจะหาทางออกอยู่เสมอ 
เมื่อถึงเวลาจังหวะมี 
ก็ดีดปึ้ง บินหนีออกไปเลย

หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

อย่าสนใจเรื่องอื่นนอกจากกิเลสและธรรมอย่าไปสนใจคิดถึงกาลสถานที่ หรือบุคคลใดๆ 
ว่าเป็นภัยและเป็นคุณให้เสียเวลา
และล่าช้าไปเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไร 
ยิ่งกว่าการคิดเรื่องกิเลสกับธรรม ซึ่งมีอยู่ที่ใจ

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

จิตเมื่อถูกสติเตือนบ่อยๆ ก็รู้ตัวจิตนี้เมื่อถูกสติเตือนเข้าบ่อยๆ มันก็รู้ตัว 
รู้ตัวแล้วมันก็คลาย มันก็ปล่อยวางอารมณ์ 
ไม่ส่งเสริม ไม่คิดไม่ปรุงไปอีก

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

ถ้าเรายังเกิด เราก็ต้องทุกข์
ถ้าเรายังเกิด เราก็ต้องทุกข์ อย่างนี้
อะไรทำให้ทุกข์ เพราะความอยาก ทำให้ทุกข์
ถ้าเราไม่อยาก เราก็ไม่ทุกข์
ที่เราทุกข์ ก็เพราะชาติก่อนเราไม่หมดอยาก
และชาตินี้ เราก็ยังอยาก
เมื่อไรความอยากสิ้นไป เมื่อนั้นก็ถึงนิพพาน


หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

วิธีใช้หนี้พ่อแม่ไม่ยากเลย
วิธีใช้หนี้พ่อแม่ไม่ยากเลย ลูกหลานเอ๋ย 
จงสร้างความดีให้กับตัวเอง
และก็เป็นการใช้หนี้ตัวเอง นี่เป็นเรื่องสำคัญ 
ตัวเราพ่อให้หัวใจ แม่ให้น้ำเลือดน้ำเหลืองแล้ว 
อยู่ในตัวเราแล้ว จะไปแสวงหาพ่อที่ไหน ...
จะไปแสวงหาแม่ที่ไหนอีกเล่า


หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

เอาตาใจนั้นสอนใจของเรา
เวลานั่งสมาธิภาวนา ตาไม่มีประโยชน์ ไม่ต้องดูอะไร 
เอาจิตใจ ดูใจของเรานั่นแหละ 
มันคิดฟุ้งซ่านไปไหน หลงไปในอารมณ์ใด ๆ 
เอาตาใจนั้นสอนใจของเรา 
ผู้อื่นสอนยังห่างไกล ...
จิตใจเราจะเข้าใจในธรรมะปฏิบัตินั้น 
ตัวเองจะต้องสอนตัวเอง


หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

ถ้าหวังพึ่งแต่คนอื่น...
ถ้าหวังพึ่งแต่คนอื่น จะต้องกลืนน้ำตาตัวเอง

หลวงปู่จันทร์ กุสโล

ทุกท่านจงพยายามแก้ไขความทุกข์
ทุกท่านจงพยายามแก้ไขความทุกข์ 
การที่จะแก้ไขความทุกข์ก็ต้องแก้ที่สาเหตุของความทุกข์เสียก่อน 
นั้นคือความอยาก ให้มันเบาบางถึงกับจางหายไปจากจิตใจของเราเป็นที่สุด 
ให้เป็นผู้มีสติ ให้เป็นผู้มีปัญญา ที่จะสามารถต้านทาน
หรือป้องกันอารมณ์ที่ไม่ดี ที่จะมาครอบงำจิตใจของเรา


หลวงปู่ครูบาพรหมา พรหมจกฺโก

กาย...นี้คือก้อนทุกข์
กาย...นี้คือก้อนทุกข์ 
กายนี้เป็นที่หมายให้พ้นเสียจากทุกข์... 
ฝึกปัญญาให้ดี... 
แล้วมาพิจารณากายนี้ให้แจ้ง...
ก็จะพ้นทุกข์ได้


หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม

ธรรมในตน ธรรมมิใช่นอกตน
ความไม่รู้จักพอมันทุกข์ เป็นทุกข์
เพราะไม่รู้จักตัวเอง 
มันเมาแต่เสาะหาครูบาอาจารย์ 
เสาะหาธรรม แต่ไม่รู้จักว่า 
ธรรมในตน ธรรมมิใช่นอกตน...
ฟังมาแล้วหลายครู 
หลายอาจารย์ หลายสำนัก
แต่สำนักภายในตน รู้จักได้หรือยัง


หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ

คนฉลาดจะพยายามหนีจิตปรุงแต่งบุคคลที่หนีปรากฏการณ์
แต่ไม่ยอมหนีจิตปรุงแต่ง 
ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่
โง่เขลาเบาปัญญา
คนฉลาดจะพยายามหนีจิตปรุงแต่ง
แต่ไม่หนีปรากฏการณ์

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

อย่ากลัวการภาวนา
เวลาภาวนา อย่าไปกลัวว่า
ภาวนาแล้วจะเป็นนั่นเป็นนี่
เพราะเป็นของแก้กันได้ 
ให้กลัวอย่างเดียวว่า 
จะภาวนาไม่เป็น

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

ผู้ที่รู้จักตน
ผู้ที่รู้จักตน คือ
ผู้ที่รู้ว่าไม่มีตน


หลวงปู่ชา สุภัทโท

ธรรมชาติของธรรม ผู้ปฏิบัติผู้บำเพ็ญเท่านั้นรู้ได้          ธรรมชาติของธรรมนั้น ผู้ปฏิบัติผู้บำเพ็ญเท่านั้นจึงจะรู้ได้ ครูบาอาจารย์หลายองค์ท่านไม่เคยลดละในการปฏิบัติธรรม เพราะการปฏิบัติธรรมที่เรากระทำอยู่เรื่อยๆเป็นนิจโดยไม่หยุดยั้ง ผลย่อมเกิดขึ้นได้ทุกครั้งไป และจะสืบเนื่องกันไม่ขาดระยะ ตราบเท่าที่เราไม่ทิ้งการปฏิบัติธรรมนั้น

                                                                                                  หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ

จิตฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้          จิตแหละเป็นตัวนำทุกข์มาให้ ครั้นฝึกฝนดีแล้ว นำความสุขมาให้ อยู่ในโลกนี้ก็มีสุข ความทุกข์ไม่มี อันนี้มันเป็นธรรมดาของอัตภาพของสภาวะ มันเป็นเองของมัน ถึงมันจะทุกข์ปานใด มันก็ไม่มีความเดือดร้อน หวาดเสียวต่อความทุกข์

                                                                                                     หลวงปู่ขาว อนาลโย

สุขทุกข์ไม่ใช่จิต...สุขทุกข์เป็นเรื่องอารมณ์ภายในใจ 
ยังไม่ใช่จิต เป็นอารมณ์เกิดดับได้ 
คนไม่เข้าใจ ไปเข้าใจจิตคืออารมณ์ 
อารมณ์คือจิต 
เปรียบเหมือนแก้วน้ำใส 
ใส่อะไรลงไปแก้วน้ำก็เป็นอย่างนั้น 
เทออกก็เป็นแก้วน้ำอย่างเดิม 
จิตเราก็เหมือนกัน

พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต

จิตวางเพราะเห็นกายเป็นเพียงธาตุ          ถ้าเห็นชัดจริงๆ ในเรื่องของร่างกายบุคคลอื่นและร่างกายเรา ว่าเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติ จิตมันก็จะวางได้โดยสมบูรณ์ คือวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตน วางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายบุคคลอื่น วัตถุธาตุทั้งหลาย มันจะเห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติ

                                                                                    พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต

ถ้าเห็นทุกข์ได้ ใช้ทุกข์เป็น...
ถ้าเห็นทุกข์ได้ ใช้ทุกข์เป็น
ก็ไม่มีทางที่จะเป็นทุกข์


พระอาจารย์มานพ อุปสโม

การสร้างความรู้สึกตัวอยู่ที่การหายใจเข้าออก          การสร้างความรู้สึกตัวอยู่ที่การหายใจเข้าออก อันนี้จะเป็นสิ่งที่ง่าย ถ้าเราหมั่นสนใจ เพราะว่าการหายใจเข้าหายใจออกพวกเราก็หายใจมาตั้งแต่เกิด แต่เราขาดการสร้างความรู้ตัว ก็เลยขาดความเคยชินตรงนี้ ก็เลยคิดส่งออกไปภายนอก ทั้งที่คิด เราก็รู้อยู่ว่าเราคิด จิตคิดเราก็รู้ เราก็ทำตามความคิดนั้น นั่นแหละเขาเรียกว่าจิตส่งออกไปข้างนอก

                                                                                                 พระอาจารย์สำราญ ธมฺมธุโร

ความกลัว เกิดจากความหลงความกลัว เกิดจากความหลง 
เพราะหลงยึดในสังขาร จึงกลัวโน่น กลัวนี่ 
กลัวผี กลัวมันจะมาทำร้าย 
ถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงว่า
จิตเป็นของไม่ตาย สังขารเป็นของไม่เที่ยง
มันจะละความหลง และจะไม่กลัว..

หลวงปู่คูณ สุเมโธ

ปรากฏการณ์ต่างๆ ไม่ได้เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ปรากฏการณ์ต่างๆ ไม่ได้เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ 
ความหลงผิด อยากให้ปรากฏการณ์ต่างๆ 
เป็นดั่งใจต่างหาก ที่เป็นเหตุแห่งทุกข์

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

บุญที่แท้จริงบุญตามหลักพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
นั่นก็คือการปฏิบัติที่จิต 
อย่างอื่นเป็นแค่บริวารประกอบ 

ครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า


อย่าถือดี ยึดดี
อย่าถือดี ยึดดี 
“ดี”....ไม่ต้องมี 
“ไม่ดี” ก็ไม่ต้องมี 
อยู่เหนือดีซะ...

หลวงพ่อสมบูรณ์ ฉตฺตสุวณฺโณ

รักษาจิตตน พ้นบ่วงมาร          ...บุคคลผู้ใดมาควบคุมรักษาจิตของตนอยู่เสมอๆ ด้วยการมีสติตามระลึกรู้ถึงการเคลื่อนไหวภายในจิตใจของเรา ผู้นั้นจะชื่อว่าได้รักษาจิตของตน เมื่อมีการรักษาจิตของตน ผู้นั้นก็จะพ้นจากบ่วงของมาร หรือจะพ้นจากเงื้อมมือของมารในที่สุดได้

                                                                                                     หลวงพ่อทอง จนฺทสิริ

อย่าเอาความวุ่น ทำลายความว่างอย่าเอา ความวุ่น ภายนอก 
มาทำลาย ความว่าง ภายใน .. 
เดิม “ใจ” ไม่มีเรื่อง คนโง่หามาเอง 

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ

จิตสะอาด เพราะไม่มีความเกียจคร้านวัดสะอาด เพราะไม้กวาดขยัน
ส่วนจิตสะอาด เพราะไม่มีความเกียจคร้าน
ทำงานทางธรรมนี้ทำไปเพื่อการ “ละ”
แต่ทำงานทางโลกทำเพื่อความ “โลภ”

หลวงปู่เปลื้อง ปัญญาวันโต 

อย่าให้อารมณ์ปรุงแต่งมาสอดแทรก
ละครนี้ถ้าปิดได้โรงเดียวที่จิตของเรา 
ละครโรงอื่นที่จักแสดงอยู่ดาษดื่นทั่วโลก
ไตรภพจบจักรวาลก็ไม่มีความหมาย
จงหมั่นตั้งใจรูดม่านปิดให้ดีๆ 
อย่าให้อารมณ์ปรุงแต่งมาสอดแทรก 
เข้ามาแสดงบทบาทแห่งละครโรงนี้ได้

ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม 1 
รวบรวมโดย พล.ต.ท. นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน

‪คนรู้ทุกข์‬ ไม่เป็นทุกข์คนเป็นทุกข์ ...
เพราะไม่เคยกำหนดรู้ทุกข์ 
‪คนรู้ทุกข์‬ ...‪ ‎
ไม่เป็นทุกข์
พระอาจารย์ ครรชิต อกิญจโน

ต้องหมั่นกรุณาตัวเอง          ใครจักกรุณาไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่ตัวของเจ้าเอง ต้องหมั่นกรุณาตัวของเจ้าเอง . . . จงรู้เอาไว้เถิดว่า คราวใดที่เจ้ายังอารมณ์จิตให้เร่าร้อนไปด้วย ไฟโมหะ โทสะ ราคะนั้น เจ้าได้สิ้นความกรุณาแก่ตัวเจ้าเอง

                                                                                 ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม 1
                                                                        รวบรวมโดย พล.ต.ท. นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน

เราไม่มีหน้าที่ทุกข์
เราไม่มีหน้าที่ ทุกข์ 
แต่เรามีหน้าที่ รู้จักทุกข์ 
นี้เป็นประการที่หนึ่ง
คือรู้จักปัญหา ตามที่เป็นจริง


พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

ท่านไม่จำเป็นต้องสลัดโลกทิ้ง          ...ตัวปัญหานั้นคือการเกาะเกี่ยวอย่างไม่ลืมหูลืมตาอยู่กับกามภพ ท่านไม่จำเป็นต้องสลัดโลกทิ้ง แต่เรียนรู้จากมัน เฝ้าดู และไม่หลงไปกับมัน ใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้าเจาะทะลวงเข้าไปโดยเฝ้าสำเหนียก เฝ้าสังเกต ตื่นอยู่ รู้ตัวอยู่...

                                                                                                               พระอาจารย์สุเมโธ

การฟังธรรมต้องฟังด้วยความเคารพ          การฟังพระธรรมเทศนาต้องฟังด้วยความเคารพ ตั้งใจฟัง ถ้าเราตั้งใจฟัง พระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูอาจารย์จะหยั่งลึกเข้าสู่จิตใจของพวกเรา แต่ถ้าฟังอย่างที่ว่า ฟังมากก็เคยชินไปเรื่อยๆ ผลที่สุดก็ฟังเหมือนเสียงนกเสียงกา พระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาไม่ใช่ของเล็กน้อย ถ้าตั้งใจฟังก็จะสำเร็จสมประสงค์ สมความมุ่งมาดปรารถนา เหมือนในสมัยพุทธกาลที่ท่านสำเร็จมรรคสำเร็จผลจากการฟัง

                                                                                    หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก

การภาวนาทำตอนหนุ่มนี่ล่ะมันดี          การภาวนาทำตอนหนุ่มนี่ล่ะมันดี เปรียบเหมือนกับคนขับรถ ถึงแม้จะเก่งจะชำนาญขนาดไหน แต่ว่าสภาพตัวรถมันเก่า แม้จะเหยียบคันเร่งเต็มที่ มันก็วิ่งได้เท่าเดิมตามสภาพของมัน การภาวนานี่ก็เหมือนกัน

                                                                                                         หลวงปู่เพียร วิริโย

ธรรมแท้จริงนั้นคือภาษาใจ
ธรรมแท้จริงนั้นคือภาษาใจ ไม่ใช่ภาษาหนังสือ
รสชาติของธรรมคือการนำไปปฏิบัติ
เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะสัมผัสผลขึ้นที่ใจ
ความสุขสบายจากผลจากการปฏิบัติธรรมนั้นสุขสงบเย็น
เป็นสุขที่มีรสชาติประเสริฐ
ผู้นำธรรมไปปฏิบัติให้เข้าถึงเท่านั้นที่จะได้เสพรสชาตินี้


พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

เรารู้เท่าทันทุกข์ ทุกข์ก็หนีเอง
เราหนีทุกข์ หรือให้ทุกข์หนีจากเรา 
เรารู้เท่าทันทุกข์ ทุกข์ก็หนีเอง 
ถ้าเราไม่รู้เท่าทัน ทุกข์ก็ไม่หนี 
เราลืมตา มืดก็ออกไปเอง 
ไม่ต้องไล่ เว้นไว้แต่ประสาทตาไม่มีหรือในที่มืด 
บางท่านพูดว่า ให้ “ละ” อันนั้น ละอันนี้
ก็ถูกอยู่ เพื่อแสดงเป็นบุคลาธิษฐาน
เป็นกิริยาอันแท้ๆ 
เมื่อรู้เท่าทันอันไหน มันละอันนั้น


หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

กาย วาจา ใจ เป็นสมาธิ...กาย วาจา ใจ เป็นสมาธิ คือ
ไม่หวั่นไหวไปตามรูปที่ดีและที่ชั่ว ที่มากระทบในตา
เสียงดีเสียงชั่ว กลิ่นเหม็นกลิ่นหอม
ไม่เป็นไปตามอารมณ์ 
ให้เป็นสมาธิอยู่ที่ใจ ...
ทุกลมหายใจเข้าออก
และเป็นอารมณ์อยู่ในปัจจุบั

หลวงปู่บุดดา ถาวโร

ผู้รู้ก็อย่างหนึ่ง เวทนาก็อย่างหนึ่ง          เราจะเอาอำนาจจิตเราไปเพ่งต่อสู้กับเวทนาก็ได้ แต่มันเปลืองแรง ต้องเอาปัญญามาใช้พิจารณาให้เห็นว่า มันไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ผู้รู้ก็อย่างหนึ่ง เวทนาก็อย่างหนึ่ง เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วมันจะเบาลง

                                                                                                 ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

เมื่อเราตายไป ก็จักไม่ต้องเวียนกลับมาเกิด......ระลึกสั้นๆ แค่ตัวของเรา ร่างกายของเราแต่ศีรษะจรดปลายเท้า 
ไม่ให้เข้าไปยึดถืออยู่ในการกระทำดี-กระทำชั่วของบุคคล 
และวัตถุสิ่งของใดๆ ทั้งหมดในโลก 
หาสถานที่ตั้งของดวงจิตให้มั่นคง 
แน่วแน่อยู่ภายในตัวของเราเองแห่งเดียว 
และไม่ยึดถือแม้แต่ร่างกายของเราด้วย 
เช่นนี้เมื่อเราตายไป ก็จักไม่ต้องเวียนกลับมาเกิดในโลกอีก

ท่านพ่อลี ธัมมธโร 

ส่งจิตออกนอกกายคือการเวียนว่ายตายเกิด          แม้จะทำสมาธิมานาน ๒๐ ปี ๓๐ ปี เข้าออกสมาธิเก่งมากเพียงใดก็ตาม ถ้าปล่อยให้จิตท่องเที่ยวเร่ร่อนออกนอกกาย ก็เหมือนกับมีการเวียนเกิดเวียนตาย สร้างภพน้อย ภพใหญ่ อยู่ไม่รู้จักหมดสิ้น...

                                                                                            พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ