ราคะมีโทษน้อยแต่คลายช้า...
ราคะมีโทษน้อยแต่คลายช้า 
โทสะมีโทษมากแต่คลายเร็ว 
โมหะมีโทษมากด้วย 
และคลายช้าด้วย


ติตถิยสูตร ๒๐/๒๒๖

ที่พึ่งในพระพุทธศาสนาคือ พระธรรมคำสอน          พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงอยู่อย่างมีที่พึ่งเถิด อย่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่ง เพราะผู้อยู่อย่างไม่มีที่พึ่งย่อมมีความทุกข์” ที่พึ่งในพระพุทธศาสนาคือ พระธรรมคำสอน คือการปฏิบัติธรรมนี้เอง การปฏิบัติธรรมท่านจะได้มีที่พึ่ง ตนเป็นที่พึ่งของตนได้แน่นอน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ พระพุทธเจ้าเองสูงสุดแล้วก็ยังต้องเคารพพระธรรม...

                                                                                                หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

ถวายทานอย่างแท้จริง ใจต้องละวาง          การให้ทาน ถวายทาน เมื่อเราให้แล้ว ถวายแล้ว ทำด้วยดีและถูกต้องแล้ว แต่หากยังคิดว่าทานนั้นเราเป็นผู้ให้ หรือทานนั้นเป็นของเรา หรือชื่อเราจะปรากฏเพราะทานนั้น ยังคงเป็นการให้ แต่ว่าใจยังยึดไว้อยู่ เหมือนปล่อยวัวแต่ผูกเชือก

          แต่หากเมื่อให้แล้ว ละแล้ว สละแล้ว ปล่อยวางแล้ว ไม่มีเรา ของเรา หรือความหวังอามิสจากการให้นั้นแล้ว ย่อมเป็นใจที่สละ ละ วาง และเต็มเปี่ยมบริบูรณ์กับคำว่าให้ทาน ถวายทานอย่างแท้จริง เหมือนวัวที่ปล่อยเป็นอิสระ ฉันนั้น...

                                                                                                              หลวงปู่ศรี มหาวีโร