พึงสละความสุข เพื่อแลกความสุขอันไพบูลย์ความสุขในโลกมีประมาณอันน้อย 
ผู้มีปัญญา ผู้ไม่ประมาทพึงสละความสุข
เพื่อแลกเอาความสุขอันไพบูลย์ 
คือความสุขที่ไม่มีเกิด ไม่มีแก่ ไม่มีเจ็บ ไม่มีตาย

หลวงปู่ขาว อนาลโย

ผู้ฟังธรรมเป็น ย่อมได้ฟังธรรมอยู่ทุกเมื่อผู้ที่ฟังธรรมเป็น ย่อมได้ฟังธรรมอยู่ทุกเมื่อ
เพราะธรรมะปรากฏกึกก้องอยู่ทุกเมื่อ 
คืออะไรก็ตาม มากระทบสัมผัสกับจิต
ล้วนเป็นธรรมะทั้งสิ้น 
แล้วโอปนยิโกน้อมเข้ามา
สอบสอนตนด้วยตนเองฯ

หลวงปู่ผั่น ปาเรสโก

ไม่ว่าผ่านอะไรไป อย่าไปยึดมั่นไว้


จงอยู่กับปัจจุบัน 
อย่าสนใจกับระยะทางของถนน 
หรือจุดหมายปลายทาง
ทุกสิ่งทุกอย่าง ย่อมเปลี่ยนแปลงไป
ไม่ว่าท่านผ่านอะไรไป อย่าไปยึดมั่นไว้ 
ในที่สุด จิตจะบรรลุถึงความสมดุล ตามธรรมชาติของจิต
และเมื่อนั้น การปฏิบัติก็จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ
ทุกสิ่งทุกอย่าง จะเกิดขึ้น และดับไปในตัวของมันเอง

หลวงปู่ชา สุภัทโท

ญาณทัศนะเป็นพิเศษคือ เห็นตามเป็นจริงพระบรมศาสดาไม่ได้สอนให้พวกเราโง่ 
ธรรมบทเดียวก็ส่งต่อพระนิพพานได้ทั้งนั้น 
แม้ศีล สมาธิ ปัญญาหรือวิมุติที่เรียกว่าไตรสิกขา
ก็มีความหมายอันเดียวกันกับแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นั่นเอง 
ญาณทัศนะเป็นพิเศษนั้นคือ เห็นตามเป็นจริงในขณะนั้น 
รู้ตามเป็นจริงในขณะนั้นไม่สำคัญตัวว่าเป็นเรา เขาในขณะนั้น 
อุปาทานก็แตกกระเจิงไปเองไม่ได้ต้องทำท่าทำทางให้แตก 


หลวงปู่หล้า เขมปัตโต