ต้องพาใจให้เรียนรู้ของจริงใจรู้ไม่ใช่เรารู้ 
อย่างได้ยินหลวงพ่อพูดว่า 
สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ จำได้แล้ว 
อย่างนี้ยังไม่ใช่พระโสดาบัน 
ใจเรายังไม่ได้มีความรู้ 
ต้องพาใจให้เรียนรู้ของจริง ซ้ำแล้วซ้ำอีกไป 
เห็นเลยอันนี้เกิดแล้วก็ดับ 
อันนี้เกิด อันนี้ก็ดับ อย่างนี้ ดูไปเรื่อยๆ 
จนวันหนึ่งมันรู้เอง มันรู้จริง 
เวลารู้จริง จิตจะรวมเข้าสมาธิ 
จะเข้าฌานเอง เข้าเอง ไม่ต้องหัดเข้าหรอก 
มันเข้าได้เองเลย แล้วก็ไปล้างกิเลสข้างใน 
เหมือนล้างตะกอนก้นตุ่มน้ำ

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาเราไม่ได้มาปฏิบัติให้ตัวเองหลุดพ้นความพ้นทุกข์อย่างแท้จริง 
คือพ้นจากอำนาจของกิเลส 
พ้นจากอำนาจของตัวตน 
แต่มาปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลส
ที่เห็นผิดว่ามีตัวเอง

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา