นี่ล่ะบูชาพระพุทธเจ้าสูงสุดเลย


ยึดอะไรไม่ได้เลย วางให้หมด
แม้ผลของการปฏิบัติก็สักแต่ว่า... 
มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ไปยินดียินร้ายกับอะไร 
มันจะชัด ไม่ชัด ก็ไม่ต้องไปสนอะไร 
จิตไม่ยินดียินร้าย พอ!
ทำเหมือนไม่เอาอะไร 
นี่ล่ะบูชาพระพุทธเจ้าสูงสุดเลย 
ก็คือเอาธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้เข้ามาในจิตเรา 
หรือพยายามทำตามพระพุทธเจ้าสอน 
โดยเฉพาะเนื้อหาของสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้
เนื้อหาของความเป็น "พุทธภาวะ" 
ก็คือ การที่จิตไม่ยึดติดข้องอะไร
ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี ก็สักแต่ว่า... 
สักแต่ว่าสรรพสิ่ง สักแต่ว่าธรรมชาติ

พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต

Image by Foundry from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

เรากำลังผลาญพร่าชีวิตของตน


อย่าอาลัยอาวรณ์กับของเล่น 
อย่ายึดติดมัน พ่อพูดกับอาตมา 
เมื่อเรายึดติดสิ่งที่ไม่ยั่งยืน 
ไม่ว่าของเล่น ของที่ชอบกิน 
เพื่อนสนิท หรือสถานที่พิเศษ 
เรากำลังผลาญพร่าชีวิตของตนไปอย่างเปล่าดาย

ท่านมิงจูร์ รินโปเช

Image by Clker-Free-Vector-Images from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา