การปฏิบัติธรรมก็คือ การรับผิดชอบตนเอง
 การปฏิบัติธรรมก็คือ การรับผิดชอบตนเอง
ทุกคนมีสิทธิที่จะไม่ทุกข์ ไม่โกรธ ไม่หลง 
การกระทำบางอย่างเป็นกิริยาเฉยๆ 
การกระทำบางอย่างจึงเป็นกรรม 
ความหลงเมื่อเกิดขึ้นกับเรา ...

เรามีสิทธิที่จะไม่หลง 
เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นกับเรา 
เรามีสิทธิที่จะไม่ทุกข์ 
ทุกคนก็ทำได้ แก้ได้ เปลี่ยนได้ 
ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะจำนนต่อความทุกข์


หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ