สิ้นความเพลิน สิ้นการเกิดอีก


เมื่อใจรู้สึกไม่อยากเกิดอีก 
จึงมีคำถามต่อว่า อะไรทำให้เกิด 
จึงมีคำตอบว่า
ความเพลินในสิ่งทั้งหลาย
อันเป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์เป็นเหตุให้เกิด 
ความเพลินเกิดจาก
การเห็นเพียงด้านดีด้านอร่อยของขันธ์ห้า 
สิ้นความเพลินเสียได้
ย่อมอยู่อุเบกขา สิ้นการเกิดอีก 

ครูบาไตรภพ วัดป่าโคกเจริญธรรม

Image by Bru-nO from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา