การดึงจิตออกจากโลก กลับมาสู่ธรรม เป็นเนกขัมมบารมีการดึงจิตออกจากโลก กลับมาสู่ธรรม
เป็นเนกขัมมบารมี  เป็นเหมือนการออกบวช
...ให้พวกเราหาโอกาสที่จะออกบวชทุกวัน
คือออกจากความโลภ ความโกรธ ความหลง
จิตเป็นกุศล ปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนั้น
เป็นการออกบวช

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ :
เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


รักษาจิตอย่างเดียว ได้ทั้งศีล สมาธิ ปัญญารักษาจิตอย่างเดียว ได้ทั้งศีล สมาธิ ปัญญา
***********************************
บุคคลรักษาจิต ได้แล้วทั้งศีล 
แม้รักษาทางปัญญา ได้แล้วทั้ง ศีล สมาธิ ปัญญา 
ดุจข้าวสุกที่สำเร็จแล้ว 
เราจะตวงกิน ไม่ต้องไปกังวลทำนาเก็บเกี่ยว 
และข้าวเปลือก ข้าวสารเลย 
กินข้าวสุกแล้วก็เป็นพอ...

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ :
เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

มารในใจ คือ เนื้อหาของความคิด
ขอให้ระลึกไว้เสมอว่า คำว่า “มาร”
หมายถึง สิ่งที่บดบังความจริงแต่ดั้งเดิม
โดยเฉพาะมารในใจ คือ เนื้อหาของความคิด
ที่ปิดบังความว่างอันบริสุทธิ์ของจิตใจ
แต่ก็มิใช่เป็นการห้ามใช้ความคิด
เพราะความคิดเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของชีวิต
เพียงแต่ว่าจะอยู่กับความคิด
และใช้มันอย่างถูกวิธีอย่างไร
จึงจะไม่กลายเป็นเหยื่อของมาร


พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ :
เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้ารู้ว่าเผลออยู่ในความคิด
คนในโลกนี้ เผลออยู่ในความคิดตั้งแต่เกิด
ไม่เคยรู้ตัวเลย เรียกว่าไม่เคยรู้จักตัวเองเลย
ถ้าเราหลงไปอยู่ในความคิด 
แล้วรู้ได้ว่าเผลออยู่
เราจะหลุดจากโลกของความคิด
มาอยู่ในโลกของความเป็นจริง จิตก็จะตื่น


หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ :
เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

อย่าเหินห่างจากสติ
สติเป็นสมบัติที่มีอยู่แล้วในเราทุกคน
แต่ว่ามันยังมีน้อยเกินไป มันยังไม่มาก ไม่เติบใหญ่ 
เพราะชีวิตของเราแต่ละเวลานาที 
เราปล่อยจิตใจไปตามอำนาจของความคิด
ความอยากต่างๆ ไปตามโลก ตามวัตถุที่รักที่ชอบ
เป็นทาสของอายตนะเสียเป็นส่วนใหญ่ ...
ดังนั้นวันเวลาที่เหลืออยู่...ขอให้เรากลับมาทำความคุ้นเคย
หัดครองชีวิตด้วยสติ ด้วยความรู้สึกตัว 
อย่าเหินห่างจากสติ มิฉะนั้นเราจะเสียเวลา

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ


ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ :
เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

แค่รู้..โทสะดับได้เอง
วิปัสสนากรรมฐาน คืองานเจริญปัญญา 
ให้เห็นตรงต่อความเป็นจริง หมายถึงเห็นไตรลักษณ์
คือปรับเป้าหมายใหม่..ไม่ได้มุ่งที่ความสงบ 
แต่มุ่งที่จะรู้ตามความเป็นจริง
พอมีโทสะ ก็รู้ รู้เฉยๆ..ไม่แก้ ไม่กด ไม่คุม 

แค่รู้..ก็จะเห็นเลยว่า..โทสะดับได้เอง
รู้ปุ๊บ..ดับปั๊บเลย! สังเกตดีๆ 
อย่างนี้จึงจะโดยไตรลักษณ์ได้
อย่างนี้จึงจะเข้าใจสภาวะทั้งหลายตามที่มันเป็นได้


พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ :
เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความอยากของเราเกิดจากความคิดของเราถ้าเรามีสติควบคุมความคิดได้ ทำใจให้สงบได้ 
สอนใจให้ปล่อยวางได้
เราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆ 
เพราะเราจะควบคุมความอยากได้นั่นเอง
ความอยากของเราเกิดจากความคิดของเรา 
เราคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้ว
เราก็อยากตามมา...


พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ :
เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เมื่อรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองบ่อยๆเมื่อรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองบ่อยๆ แล้ว
เราจะมีที่พึ่ง คือธรรมะภายในจิตใจ 
ซึ่งเป็นที่พึ่งอันมั่นคงถาวร

พระอาจารย์มหาวิเชียร ชินวังโส

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ :
เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

อย่าพยายามหยุดความคิด
อย่าพยายามหยุดความคิด 
แต่ให้ทันการคิด อย่าตามความคิดไป 
กลับมาที่ความรู้สึกตัว กลับมาที่การเคลื่อนไหว
เมื่อฝึกเป็นไปอย่างนี้ สัญชาตญาณชนิดหนึ่ง 
คือสัญชาตญาณการป้องกันตน...
จะป้องกันสติไม่ให้คล้อยไปตามความคิด 
ไม่ให้ความคิดพาไป ...
ในที่สุดสติจะแก่กล้าขึ้นภายในช่วงเวลาสั้นๆ 
ถ้าปฏิบัติต่อเนื่อง ต่อไปสติจะไวขึ้นนั่นเอง

ท่านเขมานันทะ

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ :
เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความทุกข์ไม่ได้เกิดจากบุคคลอื่น
ความทุกข์ไม่ได้เกิดจากบุคคลอื่นทำให้เราเป็นทุกข์
แต่ตัวเราต่างหากล่ะ
เป็นผู้รับสัมผัสอารมณ์ แล้วเป็นผู้ทุกข์
เมื่อรู้อารมณ์เหล่านี้ เป็นอารมณ์แห่งความทุกข์
ควรจะรู้แล้วปล่อย รู้แล้วก็วาง ไม่ยินดียินร้ายมัน
ปล่อยใจให้เป็นอิสระเสรี เหมือนกับนกที่กางปีกสยายปีก...
เมื่อถึงลมบนแล้ว ก็ปล่อยให้ลมนั้นดันตัวเขาลอยไป
โดยที่ไม่ต้องกระพือปีกให้เหนื่อย
เขาเรียกว่าเป็นอิสระอย่างนั้น ปลดปล่อยได้อย่างนั้น


ครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ :
เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นอย่างนี้โดยปกติในชีวิตประจำวัน 
เมื่อเกิดอารมณ์หงุดหงิดไม่พอใจ 
เราชอบระบายความรู้สึกออกไป
โดยการดุ หรือพูดอะไรให้คนอื่นเจ็บใจ
แต่ถ้าเรารู้สึกตัวแล้วไม่พูดอย่างงั้น
เราก็จะได้ธรรมะหลายข้อ...
ความรู้สึกตัวว่ากำลังหงุดหงิด คือสติ
และการที่ไม่ทำตามความรู้สึกนั้น คือความอดทน
เมื่อความเศร้าหมองในใจเราหาย
เกิดสำนึกในความไม่เที่ยงของอารมณ์
ความไม่เป็นตัวเป็นตนของอารมณ์ 
นั่นคือตัวปัญญา
การปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นอย่างนี้


พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ :
เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ทุกอิริยาบถ มีสติ จะได้สมาธิ
ใครที่ยังไม่มีโอกาสจะเข้าวัดเข้าวา
มานั่งสมาธิหลับตาอย่างที่พระท่านชักชวน 
การปฏิบัติสมาธิ เอากันอย่างนี้ 
ยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ทำ พูด คิด 
ให้มีสติอยู่ตลอดเวลา 
ทุกคนได้ฝึกสมาธิมาตามธรรมชาติแล้วตั้งแต่เริ่มรู้เดียงสา 
มาทีนี้เรามาเริ่มฝึกใหม่ นี่เป็นการเสริมของเก่าที่มีอยู่แล้วเท่านั้น อย่าไปเข้าใจผิด
ยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ทำ พูด คิด เป็นอารมณ์จิต 
เราทำสิ่งเหล่านี้ให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเท่านั้น 
เวลานอนลงไป จิตมันคิดอะไร ให้มันคิดไป 
ให้มีสติไล่ตามรู้มันไปจนกระทั่งนอนหลับ 
ปฏิบัติต่อเนื่องทุกวันแล้ว ท่านจะได้สมาธิอย่างไม่คาดฝัน
ในขณะทำงาน กำหนดสติรู้อยู่กับงาน เวลาคิด ทำสติรู้อยู่กับการคิด 
โดยถือการทำงาน การคิด เป็นอารมณ์ของจิต
โดยธรรมชาติของจิต ถ้ามีสิ่งรู้ สติมีสิ่งระลึก 
จิตย่อมสงบ มีปีติ สุข เอกัคคตาได้ ในโอกาสใดโอกาสหนึ่งจนได้ 
ถ้าผู้ปฏิบัติตั้งใจทำจริงหลวงพ่อพุธ ฐานิโย


ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่
เฟสบุ๊คบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ต้องใช้วิธีจับจิต แบบไม่มีตัวตน
จิตไม่มีตัวตน ...
เมื่อไม่มีตัวตนเราก็ต้องใช้วิธีจับจิต แบบไม่มีตัวตน
ก็คือ ใช้การภาวนา เอาจิตเข้าไปไว้ตรงใดตรงหนึ่ง ให้จิตเป็นหนึ่ง 
เมื่อจิตใจจดจ่ออยู่เป็นหนึ่ง ก็ปรากฏความคิดขึ้นมา 
คิดไปเรื่องโน้นเราก็ตั้งสติ คิดไปเรื่องนี้เราก็รู้สติว่าเราคิดอะไร 
พอเรารู้ทันหนักเข้าๆ มันก็รวม เป็นใจว่าง ใจว่าง ใจสว่าง
นั่นคือ ตัวรู้ทันจิต ทำให้เกิดปัญญาญาณ
รอบรู้เท่าทันจิตตัวเอง เกิดความสุขสงบขึ้นมา


หลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ
ที่มา : บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้าจิตใจผู้รู้ อยู่ภายใน...
ถ้าจิตใจผู้รู้ อยู่ภายใน
มีความสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหว 
ไม่มีอะไรกลัว ความกลัวย่อมหมดไป 
ความลุ่มหลงมัวเมาต่างๆ ย่อมหมดไป
เหลือแต่จิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง 
ใสสะอาดปราศจากมลทินโทษ...


หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

ที่มา : บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

โลกวุ่นวาย เพราะไม่มีสติ ไม่มีสมาธิอยู่ที่ปัจจุบันธรรม
ที่โลกวุ่นวายทั้งหมดก็เพราะหลงสมมติ สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา 
ไม่มีสติ ไม่มีสมาธิอยู่ที่ปัจจุบันธรรมคือกายใจนั่นเอง 
เมื่อไม่มีสติสมาธิอยู่ที่ปัจจุบัน จึงไม่เห็นความคิดที่ก่อเกิดขึ้นมา เป็นสมมติหมด 
จึงหลงอยู่ในความคิดเหล่านั้น เรื่องที่ดีก็ยินดีไป 
เรื่องที่คิดว่าไม่ดีก็ยินร้ายไป หมุนอยู่อย่างนั้น 
สิ่งใดที่คิดว่าดีก็อยากจะรักษาไว้ สิ่งใดไม่ดีก็จะทำลาย 
จิตนั้นจึงไม่ถึงซึ่งความเป็นกลาหมุนซ้ายหมุนขวาอยู่ตลอด 
เพราะอะไร เพราะความหลง ความรู้ไม่จริงนั่นเอง 
ไม่เห็นแจ้งในสมมติและขันธ์ ๕ นั่นเอง


พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ

ที่มา : บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้าอยากรู้ใจคนอื่น ให้รู้ใจตนเองถ้าอยากรู้ใจคนอื่น ให้รู้ใจตนเอง
ถ้าอยากแจ่มแจ้งในผู้อื่น 
ให้แจ่มแจ้งในตนเอง
ถ้าแจ่มแจ้งในสิ่งหนึ่ง ....
ก็จะแจ่มแจ้งในทุกสรรพสิ่ง


พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ที่มา : บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

หายใจมีสติ คือสร้างพระในตัวหายใจมีสติ ก็เปรียบเหมือน
เราได้สร้างพระพุทธรูปไว้ในตัว 
ถ้าขาดสติ พระพุทธรูปก็ละลายฉิบหายหมด 
ร่างกายของเราเปรียบเหมือนเบ้า 
สติเหมือนเครื่องหลอม ถ้าเผลอสติ
ก็เท่ากับเททองไหลออกจากเบ้าหมด

ท่านพ่อลี ธัมมธโร
ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ : 
บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การบรรลุธรรมนั้นไม่ใช่อื่นไกล
การบรรลุธรรม บรรลุที่ใจ ไม่ได้บรรลุที่อื่น 
การบรรลุธรรมนั้นไม่ใช่อื่นไกล 
คือดูใจตัวเองทันทุกความรู้สึก


พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ : 
บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เราหลงไป...ไม่เอาจิต
จิตนี้ พ้นจากสภาวะของทุกข์โดยสิ้นเชิง
มานานเหลือเกินแล้ว
แต่เราหลงมันไป...หลงไป...ไม่เอาจิต
แต่ไปคว้าเอาสิ่งที่มันเป็นทุกข์
แล้วก็คิดว่าสิ่งนั้นคือเรา เป็นเรา เป็นของเรา

ลุงหวีด บัวเผื่อน

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ : 
บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
https://www.facebook.com/Jaturataweep/

ดูความคิด จะถอนตัวจากอารมณ์

การที่เราตั้งต้นดูความคิด...เป็นการกระทำซึ่งเลิศสุดสำหรับทัศนะผม
คนในโลกนี้ไม่อยากดูความคิดตนเอง 
อยากจะดูความคิดคนอื่นว่าคิดอย่างไรกับเรา
จงมีความรู้สึกตัวมากๆ สดๆ 
ประสบการณ์ชั้นต้นสุดคือความรู้สึกตัวสดๆ 
พอพลาดจากประสบการณ์ชั้นต้นนี้ 
มันจะเข้าไปสู่ประสบการณ์ชั้นสอง คือโลกของความคิด 
ในโลกของความคิดนั้นมีแต่ปัญหา คือความทุกข์ทรมาน 
ถึงฉลาดแต่ก็เป็นทุกข์
แต่ความรู้สึกตัวดูความคิดอย่างนี้ 
มันจะมีอาการถอนตัวขึ้นมาจากอารมณ์...

ท่านเขมานันทะ 

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ : 
บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การเสียสละ (ทานบารมี) ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด


การเสียสละ (ทานบารมี) ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการสละอารมณ์ 
การสละความหลงผิดในตัวตน

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส
ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ : 
บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
https://www.facebook.com/Jaturataweep/

ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะแปรตัวเป็นสมาธิและปัญญาถ้าสามารถประคองความรู้สึกตัว
อันเกิดจากสติสัมปชัญญะให้ต่อเนื่องยาวนานได้เท่าใด
จิตก็จะเกิดญาณทัศนะ คือความรู้เห็นที่ชำนิชำนาญมากขึ้นเท่านั้น
ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะแปรตัวเป็นสมาธิและปัญญา
โดยกลไกธรรมชาติของมันเอง 

โดยไม่ต้องนึกคิดพิจารณาอะไรให้ยุ่งยากและซับซ้อน

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท
ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ : 
บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

สุขจากโลกธรรม เป็นมายาหลอกคนโง่
สุขในโลกกับสุขในธรรม ต่างกันฟ้ากับดิน 
สุขในโลกจริงๆ ไม่มี เช่น สุขในกาม-กิน-นอน ล้วนไม่ถาวร 
สุขจากโลกธรรม เป็นมายาหลอกคนโง่ 
สุขทางโลกจึงมีสภาพ ยิ่งสุขก็ยิ่งทุกข์ 
ตายแล้วสูญ เอาอะไรไปไม่ได้เลย
ส่วนสุขในธรรมนั้นประเสริฐนัก เพราะเป็นของจริง 
ติดใจเราไปได้ ทั้งขณะยังไม่ตาย และเมื่อตายแล้ว


หลวงปู่หลุย จันทสาโร

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ : 
บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ทำอย่างไร จิตจึงเป็นผู้รู้
จิตของผู้ฝึกดีแล้ว จะรายงานบอกตัวเองเสร็จสรรพ 

ว่าสิ่งไหนควรรู้ สิ่งไหนไม่ควรรู้ 
อาการเก็บสิ่งสัมผัสส่งเดช ไม่มีในจิตของท่านผู้รู้ 
อย่าไปคิดนะว่า จิตของท่านไม่มีความรู้สึก 
ยิ่งฝึกจิตดีเท่าไหร่ อะไรมากระทบสัมผัส 
ยิ่งรู้สึกได้ดีและแม่นยำปานนั้น 
หากแต่จิตของท่านละเอียด 
สามารถแยกธรรมที่เป็นสาระ ออกจากธรรมที่ไม่เป็นสาระได้เอ็งจงดูและศึกษาปฏิปทาของท่านผู้รู้
ว่าเป็นอย่างไร จิตจึงจักเป็นผู้รู้ได้ 
การสำรวมอายตนะ ๖ 
จุดสำคัญ คือ สำรวมที่จิต 
ทำจิตให้สงบด้วยอานาปานัสสติ 
ระงับนิวรณ์ ๕ ประการ 
ก็คือระงับความปรุงแต่งของจิต 
ไม่ให้ไหวไปตามอายตนะสัมผัสทั้งปวง


หลวงปู่บุดดา ถาวโร

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ : 
บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

สงบใจเพราะเข้าใจ
สงบใจเพราะไม่รับรู้อะไร 
มักจะอยู่ไม่ได้นาน ต้องหนีความจริงตลอดเวลา 
สงบใจเพราะเข้าใจและรู้
ยอมรับว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง 
สงบอยู่ได้ตลอดเวลาและตลอดไป


ครูบาไตรภพ  วัดป่าโคกเจริญธรรม


ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ : 

บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข นั่นแหละยิ่งกว่าสุข
...ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข นั่นแหละยิ่งกว่าสุข 
หลวงพ่อพุทธทาส ท่านบอกว่า
“สิ้นสุดแห่่งความสุข” นั่นแหละคือ “สุขที่แท้จริง”


หลวงพ่อสมบูรณ์ ฉตฺตสุวณฺโณ

ตนเองทำตนให้เป็นข้าศึกแก่ตน
ตัวของเราบัดเดี๋ยวนี้ ยังทำตัวเองให้เดือดร้อนอยู่เสมอ
เพราะเหตุใด? ก็เพราะตนเองทำตนให้เป็นข้าศึกแก่ตน
เคยได้ตรวจดูตนเองหรือยังว่า...อะไรคือสาเหตุที่ให้ตนเดือดร้อน
แล้วจะแก้ไขตนเองอย่างไร? 
เรื่องของจิตที่รับอารมณ์นี่

หากยังหวั่นไหวหรือกระเทือนอยู่กับทุกๆ อารมณ์ 
ก็ให้เข้าใจว่า...มาจากภายในที่่ไม่สงบ


หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ : 
บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความเห็นที่ทำให้ละความพอใจในกาย
เมื่อท่านพิจารณาเห็นกายนี้ โดยความเป็นของไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ เป็นโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร เป็นความลำบาก 
เป็นความเจ็บไข้ เป็นดังผู้อื่น 
เป็นของทรุดโทรม เป็นของว่างเปล่า 
เป็นของมิใช่ตนอยู่ 
ท่านย่อมละความพอใจในกาย 
ความเยื่อใยในกาย 
ความอยู่ในอำนาจของกายในกายได้


(๑๓/๒๗๒) #ธรรมะ

เรามาปฏิบัติเพื่อให้เห็นจิตเดิม
ที่เรามาปฏิบัติกันอยู่ทกวันนี้ ก็เพื่อให้เห็นจิตเดิม
เราคิดว่า จิตเป็นสุข จิตเป็นทุกข์
แต่ความจริงจิตไม่ได้สร้างสุขสร้างทุกข์
อารมณ์มาหลอกลวงต่างหาก มันจึงหลงอารมณ์
ฉะนั้น เราจึงต้องมาฝึกจิตใจให้ฉลาดขึ้น
ให้รู้จักอารมณ์ ไม่ให้เป็นไปตามอารมณ์
จิตก็สงบ


หลวงปู่ชา สุภัทโท

สติชำระกิเลสให้พ้นภัยไปจากใจ
ผู้จะชำระกิเลสให้พ้นภัยไปจากใจ ไม่มีอะไรเหลือภายในใจ
จนกระทั่งถึงวิมุตติพระนิพพาน ไม่เหนือจากสตินี้ไปได้เลย
จึงพากันประกอบความพากเพียรให้มีสติ
เดินจงกรม นั่งอยู่เฉยๆ หรือจะยืน เดิน นั่ง นอน ให้มีสติประจำตน
สติคือความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอ ภายในตนเอง...
ระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา
สิ่งที่จะมาทำให้ผลประโยชน์ของเราที่จะเกิดขึ้นให้เสียไป ก็ไม่เกิด
ถ้าลงสติได้ครอบครองอยู่แล้ว ดีทั้งนั้น

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ถ้าทำลายกามตัณหาให้หมดไปจากใจ...
ถ้าทำลายกามตัณหาให้หมดไปจากใจได้เพียงอย่างเดียว
เท่านี้ กิเลสตัณหาน้อยใหญ่ก็จะหมดสิ้นไป 
เพราะกามตัณหาเป็นแม่ทัพใหญ่ เป็นหัวหน้าทีมให้แก่กิเลสทั้งปวง
ถ้าเราเข้าใจในหลักการอย่างนี้ ก็จะง่ายในการปฏิบัติธรรม


หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

จิตเห็นภายนอกร่างกลัวตาย

จิตเห็นภายนอกร่างกลัวตาย
จิตเห็นภายในร่างกลัวเกิด
ผู้ใดตัดราคะชนะเลิศ
ผู้ใดกลัวเกิดไม่กลัวตาย


หลวงปู่เปลื้อง ปัญญวันโต

หลักของการปฏิบัติมีอยู่เพียงแค่ว่า...
หลักของการปฏิบัติมีอยู่เพียงแค่ว่า
จิตใจมีความรู้สึกอย่างไร
ก็ตามรู้ไปตามนั้นเท่านั้น
โดยไม่ต้องทำอะไรก่อนจะรู้ ระหว่างรู้ 
และรู้แล้ว ก็ไม่ต้องทำอะไรต่อไปอีก

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ว่างจากความคิดจึงจะมีปัญญา
การคิดไม่ได้นำมาซึ่งปัญญา 
เมื่อเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
นั่นเป็นเพราะเรานิ่งสงบกับสิ่งนั้นและเกิดเป็นความเข้าใจ 
ไม่ใช่เกิดจากการนั่งครุ่นคิด 
เราต้องว่างจากความคิดจึงจะมีปัญญาธรรมะบรรยาย โดย ธรรมาจารย์ จากหมู่บ้านพลัม
ของท่านติช นัท ฮันห์

ศีล สมาธิ ปัญญา คือ สมรรถนะ หรือคุณภาพของจิตมนุษย์ศีล สมาธิ ปัญญา คือ สมรรถนะ หรือคุณภาพของจิตมนุษย์
ปัญญา คือ การรู้แจ้งเห็นจริง แก้ไขปัญหาได้ ปล่อยวางได้ 
แต่นั่นก็เพราะมีสมาธิ คือ จิตตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว ต่อผัสสะ ธรรมารมณ์ต่างๆ 
และที่จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ 
นั่นก็เพราะมีศีล คือความปกติ ไม่เผลอ 
ในทางกลับกัน ไม่เผลอจึงตั้งมั่น 
และเพราะตั้งมั่น จึงทำให้เกิดการหยั่งรู้และเข้าใจ...

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส 
(ส.มหาปัญโญภิกขุ)

คนเราทุกข์ เพราะความคิดของตัวเอง
“คนเราทุกข์ เพราะความคิดของตัวเอง”
เพราะไม่รู้เท่าทันมายาของจิต 
ไปหลงตามแล้วก็ช่วยมันปรุง ทุกข์จึงเกิดขึ้น
เพียงแต่เราดูมันอยู่เฉยๆ มันคิดอะไรขึ้นมา 
เราอย่าไปห้าม แล้วเราก็อย่าไปตาม...

เฝ้าแต่มองดูเฉยๆ อย่าเพ่ง อย่าจ้อง ดูเบาๆ นุ่มๆ 
ความปรุงแต่งทั้งหลายก็ถอยหมดไป
เมื่อความปรุงแต่งหมดไป 
จิตก็ถึงความว่าง มีรู้อยู่เฉยๆ...


หลวงพ่อมนตรี อาภัสสโร

ติดตามบนเฟสบุ๊คได้ที่ : บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การละกิเลสไม่ได้ละได้ด้วยการข่มไว้
การละกิเลสไม่ได้ละได้ด้วยการข่มไว้ 
แต่ละได้ด้วยปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์ 
เราไม่ได้ฝึกเพื่อให้จิตดี แต่ฝึกเพื่อให้รู้ 
ดีหรือไม่ดีก็ไม่เที่ยงทั้งสิ้น 
ให้ฝึกดูเพื่อให้เห็นกระแสของไตรลักษณ์


อ.สุภีร์ ทุมทอง

ติดตามบนเฟสบุ๊คได้ที่ : บ้านจตุรทวีปประทาน  เพื่องานพระศาสนา

“ยึดดี” น่ะไม่ดี
ความดี...น่ะดี
แต่ถ้า “ยึดดี” น่ะไม่ดี
ลดการ “ยึดดี” ลงมานิดนึง
เพื่อเห็นความชั่ว
ที่ยังเหลือในตัวเองบ้าง...
เพื่อละความชั่วที่เหลืออยู

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

ต้องมีเป้าหมายเพื่อออกจากทุกข์
ทำอะไรก็ตาม...
ต้องมีเป้าหมายเพื่อออกจากทุกข์
รักษาศีล... ก็เพื่อออกจากทุกข์
เพื่อละกิเลสตัณหาอุปาทาน
ปฏิบัติ... ก็เพื่อออกจากทุกข์...
ไม่ใช่ลูบๆ คลำๆ ปฏิบัติ
เพื่อให้มีบุญไปเวียนว่ายตายเกิด

พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต