เรามั่นใจหรือยังว่าจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกใจของเราเป็นมาตรฐานแล้วหรือยัง
ใจของเราเป็นอริยบุคคลแล้วหรือยัง
ใจของเราเป็นพระอรหันต์แล้วหรือยัง
เรามั่นใจหรือยังว่าจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีก
ถ้ายังไม่มั่นใจต้องเตรียมพร้อม...
ถ้ากลับมาเกิดอีก
ก็ต้องกลับมาแก่เจ็บตายอีก 
ไม่เป็นอย่างอื่น

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก

เราจะรู้ธรรมเห็นธรรม เราต้องดูตัวเองการศึกษาธรรมะต้องเอาตนเองเป็นหลัก
เราอย่าไปเอาคนอื่นเป็นหลัก เอาตนเป็นที่พึ่งของตน
เอาความรู้ความฉลาดของตนเป็นเครื่องวัดความดี ความชั่ว
ถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจตัวเองแล้ว ก็เหมือนกับว่า
เราไม่รู้ธรรม ไม่เห็นธรรม...
เราจะรู้ธรรมเห็นธรรม เราต้องดูตัวเอง
รูปธรรม นามธรรมมันอยู่ตรงนี้...

หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ

ตัววิปัสสนาคือ ตัวละตัวนั่งพิจารณา นั่งคิดนึก นั่นมันตัววิตก...
การพิจารณาวิปัสสนาที่ถูกต้องนั้นไม่ใช่นั่งคิดอย่างนั้น..
คือ เมื่อเห็นรูปจากนิมิต ที่เกิดขึ้น จะสวยจะงามหรือไม่สวยไม่งามก็ ละ
ได้ยินเสียงก็ ละ ปวดขึ้นมาก็ ละ นึกคิดขึ้นมาก็ ละ
ได้กลิ่นก็ ละ รสเกิดขึ้นที่ลิ้นก็ ละ
ละกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
นี่คือตัววิปัสสนา ตัววิปัสสนาคือ ตัวละ ฝึกให้จิตมันละ ให้มันทิ้ง
ให้มันปล่อย ให้มันวาง
เมื่อฝึกอยู่อย่างนี้ทุกวัน จิตมันรู้ มันก็คุ้นเคย
แล้วมันก็ไม่รับสิ่งเหล่านั้นต่อไป มันก็เบื่อหน่ายต่อกามคุณ...

หลวงปู่สรวง ปริสุทโธ