เมื่อปฏิบัติธรรม อย่าได้ขาดหลัก ๓ อย่าง
เมื่อเราปฏิบัติธรรมนั้น อย่าได้ขาดหลัก ๓ อย่างคือ
-ยังความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อน
-การรู้เท่าทัน มีสติอยู่ทุกเมื่อ
-พยายามยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิปัสสนา อย่าท้อถอย
รู้อารมณ์ กำหนดอารมณ์
ตัวกิเลสก็จะละลายเสื่อมไป เบาบางไปจากขันธสันดานของเรา
คือความโลภ ความโกรธ ความหลง ออกไปจากจิตใจของเรา
ดังคำบาลีที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า
“อาตาปี สัมปะชาโน สติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง”

หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ขอเพียงรู้ในปัจจุบันจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

จิตที่แยกออกจากความคิด คือ วิปัสสนา
จิตสงบ คือ สมาธิ 
จิตที่แยกออกจากความคิด 
คือ วิปัสสนา

พระอาจารย์สำราญ ธมฺมธุโร


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา