ผู้ใดไม่เห็นทุกข์ ผู้นั้นไม่เห็นธรรม
ผู้ใดไม่เห็นทุกข์ ผู้นั้นคือผู้ไม่เห็นธรรม
ผู้ได้รับทุกข์ จนเหลือที่จะอดกลั้นแล้ว 
เมื่อหวนกลับเข้ามาถึงตัวนั่นแล
จึงจะรู้จักว่าทุกข์นั้นแลคือ ธรรม
ผู้เกลียดทุกข์เป็นผู้แพ้ 
ผู้พิจารณาทุกข์ คือ ผู้เจริญในทางธรรม

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ถึงฐีติจิตคือทำลายของปลอมเมื่อเราทำจิตให้ถึงขั้นฐีติจิต(จิตเดิม)แล้ว
ชื่อว่าย่อมทำลายของปลอมได้หมดสิ้น
หรือว่าของปลอมย่อมเข้าไม่ถึงฐีติจิต
เพราะสะพานเชื่อมต่อถูกทำลายขาดสะบั้นลงแล้ว
แม้ยังต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของโลกอยู่...
ก็ย่อมเป็นดุจ น้ำกลิ้งบนใบบัว ฉะนั้น...

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

คนไม่สนใจสร้างเหตุของความสุขคนเราทุกคนต้องการความสุข 
แต่ส่วนใหญ่ไม่สนใจสร้างเหตุของความสุข 
จะเอาแต่ผลอย่างเดียว 
แต่ถ้าเราไม่สนใจกับตัวเหตุ 
ตัวผลจะอยู่ได้อย่างไร

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก