เห็นธรรม เห็นอย่างไร         เห็นธรรม คือ เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนันตา ทำอย่างไรเราจะพ้นจากกองทุกข์ เห็นว่าของทุกอย่างไม่ใช่เรา เป็นอนัตตา แม้ร่างกายที่อยู่ร่วมกันก็ไม่ใช่เราเลย มันอยากเจ็บ มันก็เจ็บ มันอยากแก่ มันก็แก่ มันอยากตาย มันก็ตาย ห้ามมันไม่ฟัง ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นไม่กลัวตาย ตายเมื่อไรช่างมัน ทำความดี..ดีกว่า

                                                                                                หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

ให้ปล่อยทั้งชอบ-ไม่ชอบท่านให้ปล่อยทั้งชอบ และไม่ชอบ
อย่าไปเกี่ยวข้องกับมัน
แต่ให้รู้มัน 
"มีสติอยู่-สงบอยู่"
เท่านี้แหละ

หลวงปู่ชา สุภัทโท

เอาสติอยู่กับตัว...เอาสติอยู่กับตัว รู้ก็สักแต่รู้ เห็นก็สักแต่เห็น ทำเพียงเท่านี้ก็ไปนิพพานได้


หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต