จิตพอเพียง


จิตพอเพียง..
คือการลดละวางอารมณ์ต่างๆ 
ลงให้เบาบาง
ไม่ยึดถืออารมณ์ที่เกิดขึ้น 
หากอารมณ์ดีร้ายเกิดขึ้น
ก็พยายามฝึกดูฝึกรู้ 
แล้วผ่องถ่ายคลายออกเสียจากใจ

ชีวิตพอเพียง..
มีการงานอะไรก็ทำไปตามหน้าที่ปกติ 
เครื่องกิน เครื่องใช้ เครื่องอยู่อาศัย 
พยายามลดละให้สมถะลงให้พอดี
พอประมาณ ไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อ
ตามค่านิยมของการตลาดในยุคบริโภคนิยม
ที่คอยกระตุ้นต่อมตัณหาของผู้บริโภค
ให้บริโภคเกินความจำเป็นของชีวิต..

"กินใช้พอดี..
มีสติรู้ชั่วดี..ชีวีเบิกบาน"

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Image by Leolo212 from pixabay