ปฏิบัติอย่างไรเป็นทางลัดปฏิบัติอย่างไรเป็นการเดินทางลัด สั้น เร็วที่สุด?
ทางลัดนั้น...พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่า
เมื่อไม่ยึดอายตนะทั้งหกและสิ่งที่เนื่องกับอายตนะทั้งหก
โดยความเป็นตัวตนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว
เมื่อนั้น...อริยมรรคมีองค์ ๘
ก็จะพร้อมขึ้นมาทันทีทันควันทั้ง ๘ อย่างเอง
นี้เป็นหลักธรรมะพื้นฐานที่สำคัญที่สุด

ท่านติช นัท ฮันห์

ความสันโดษ มักน้อย...ความสันโดษ มักน้อย  เป็นทรัพย์อันประเสริฐของผู้ต้องการความพ้นทุกข์

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

จิตสงบ เกิดสมณะภายใน...สมณานัญจะทัสนัง คือจะได้เห็นความสงบ 
สมณะแปลว่าผู้สงบ จิตเราเมื่อเกิดความสงบ
ก็เท่ากับเกิดสมณะภายใน
เรากำลังบวชจิตใจของตัวเองด้วยศีล สมาธิ ปัญญา 
เราขานนาคภายในด้วยคำบริกรรมพุทโธ
หรือสัมมาอะระหัง หรือยุบหนอพองหนอ ก็ตาม 
เมื่อใจของเรามีความสงบในตัวเอง 
เท่ากับเกิดสมณะ คือบวชภายใน

หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก