ใจที่ฝึกมาดีแล้ว ไม่ได้ฝึกเพื่อที่จะไม่ให้กิเลสมันเกิด


ร่มไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะหยุดฝน
ร่มสร้างขึ้นมาเพื่อที่เรา
จะได้เดินไปท่ามกลางสายฝนได้ โดยไม่เปียก
ใจที่ฝึกมาดีแล้ว 
ไม่ได้ฝึกเพื่อที่จะไม่ให้กิเลสมันเกิด
แต่เราฝึกใจเพื่อที่จะเดินก้าวไป
ท่ามกลางกิเลสที่มองเห็นและมองไม่เห็น
ได้อย่างผู้ที่มีภูมิปัญญา 
ด้วยดวงตา ที่มองเห็นธรรม

พระอาจารย์มงคล ปภาโส

Image by Bru-nO from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ผลแห่งการปฏิบัติธรรม


การปฏิบัติธรรมนั้น 
ขาดสติสัมปชัญญะไม่ได้ 
เราต้องสำรวมระวังทางกาย 
ทางวาจา ให้เป็นปกติอยู่เสมอ
คือการควบคุมจิตใจของตนนั่นเอง
ใครมาติฉิน นินทา ว่าร้ายอย่างไร
ใจของเรามันก็ไม่ยึดไม่ถือ
เรียกว่าใจวางได้ หรือว่างได้จากสิ่งเหล่านั้น
ในขณะใดที่ใจของเราว่างจากอารมณ์ทั้งหลาย
นั่นแหละเรียกว่า เป็นผลแห่งการปฏิบัติธรรม

หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป

Image by krystianwin from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา