การภาวนาต้องผสานกับวิถีชีวิตจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ผู้พ้นภัย พ้นโลกเมื่อจิตขาดจากความ “สืบต่อ” 
กับสิ่งภายนอก หรือ “ขันธ์”แล้ว 
จิตจึงเป็นอิสระ นอกเหนือไปจาก
กฎ “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” 
อยู่ตามความจริงของตน 
ไม่ไปเกี่ยวข้องกับกฎของสมมุติ
เพราะเป็น “วิมุตติ”แล้ว 
นั่นคือ “ผู้พ้นภัย พ้นโลก”พ้นตรงนี้

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เพราะเรามองไม่เห็นความงามของตัวเองเพราะเรามองไม่เห็นความงามของตัวเอง 
จึงมองเห็นแต่ความไม่ดีของคนอื่น..

หลวงพ่อโพธินันทะ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา