แนวทางภาวนาแตกต่างกันเพียงรูปแบบ


แนวทางภาวนาก็แตกต่างกันเพียงรูปแบบเท่านั้น 
ไม่ว่าท่านจะเดินทางสายหนึ่งสายใด เดินช้าหรือเดินเร็ว 
ถ้าท่านมีสติอยู่เสมอ มันก็เหมือนกันทั้งนั้น 
ข้อสำคัญที่สุดก็คือ แนวทางภาวนาที่ดีและถูกต้อง
จะต้องนำไปสู่การไม่ยึดมั่นถือมั่น 
ลงท้ายแล้วก็ต้องปล่อยวางแนวทางภาวนาทุกรูปแบบด้วย 
ผู้ปฏิบัติต้องไม่ยึดมั่นแม้ในตัวอาจารย์

หลวงปู่ชา สุภัทโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ทางแก้ของสมุทัยคือให้เลิกยึดมั่นใช่หรือไม่ถาม: ทางแก้ของสมุทัยคือให้เลิกยึดมั่นใช่หรือไม่

ตอบ: คำว่าเลิกยึดมั่นเป็นผล เหตุแห่งการเลิกยึดมั่น 
คือการที่เราเห็นความจริงของสิ่งนั้น 
เมื่อเราเห็นความจริงของสิ่งนั้น 
ความปล่อยวางมันอยู่ในตัวของตรงนั้น
เหมือนมืด โยมลองปิดไฟให้หมดนี่ มืดไหม 
พอโยมเปิดไฟปั๊บนี่ ความมืดมันจะหาย 
พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ 'ปัญญา โลกัสมิ ปัชโชโต 
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก'
 เพราะฉะนั้นปัญญาน่ะเปรียบเสมือนแสงสว่าง 
เมื่อแสงสว่างเกิด ณ จุดนั้น ความมืดมันไม่มี 
เราไม่ต้องไปลบความมืด เข้าใจไหม 

พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

คนปัจจุบันฝันทั้งกลางวัน ฝันทั้งกลางคืน
คนปัจจุบันฝันทั้งกลางวัน ฝันทั้งกลางคืน
กลางคืนเขาหลับตาฝัน
แต่กลางวันเขาลืมตาแล้วฝัน
ฝันก็คือ ใจลอยไปอยู่กับความคิดตลอดเวลา
จึงไม่เห็นปัจจุบันขณะ...

ชีวิตทั้งชีวิตมอบให้กับความฝันทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้น กลับมาตื่นกันซักที
กลับมารู้สึกตัวกันซักที


พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา