ศีลเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้าย


พระพุทธเจ้าสอนเรื่องศีล สมาธิ ปัญญา 
พระพุทธเจ้าตั้งศีลขึ้นมา
ก็เพื่อให้เราเป็นปกติมากที่สุด 
“ศีลนี้ คือความเป็นปกติ”
อย่างพระอริยะก็มี “อริยกันตศีล” 
คำว่าอริยกันตศีลนี้ก็คือว่า
มีความเป็นปกติเป็นเครื่องอยู่เลย 
เพราะฉะนั้น “ศีลจึงเป็นจุดเริ่มต้น”
ที่พระพุทธเจ้าพยายามที่จะบอก
ให้เราเข้าใกล้ความเป็นปกติมากที่สุด 
พระพุทธเจ้าจึงตั้งศีลขึ้นมา
ในขณะเดียวกัน “ศีลก็เป็นจุดสุดท้ายด้วย” 
ที่เรากำลังปฏิบัติเพื่อไปให้ถึง
ความเป็นปกติโดยสิ้นเชิง
อย่างสิ้นเชิง โดยสมบูรณ์ 
ก็คือไม่มีความกระเพื่อมหวั่นไหวอีกแล้ว

Camouflage

Image by geralt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ไม่สนับสนุนให้คน ยึดติดกับความเป็นพุทธ


องค์ดาไลลามะบอกว่า
“อาตมามักบอกกับคนอื่นๆ ว่าเป็นพุทธ
แต่อาตมาก็ไม่สนับสนุนให้คน
ยึดติดกับความเป็นพุทธ”
เมื่อเรายึดติด
ทัศนะของเราก็เจือไปด้วยอคติ
เราไม่สามารถมองเห็นความเป็นจริงได้
ถ้าเราเป็นพุทธที่ยึดติด
เราก็ไม่สามารถมองเห็นความดี
ของคริสต์ อิสลาม ฮินดู ฯลฯ ได้
แต่ถ้าเรามองด้วยความเป็นกลาง ไม่เจืออคติ
เราจะเห็นความงดงามและคุณค่าในสิ่งนั้น
และทุกสิ่งรอบตัว

ท่านดาไลลามะ

Image by Peggy_Marco from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา