เสรีชนที่แท้จริง
คนส่วนมากเดือดร้อนอยู่เพราะกาม 
และอยู่ใต้อำนาจของตัณหา 
คนส่วนน้อยนิดเดียว
ที่ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะกาม
และไม่อยู่ใต้อำนาจของตัณหา 
จึงเป็นเสรีชนที่แท้จริง 
ย่อมหาความสุขได้แม้ในเรื่องอันน่าจะทุกข์ 
(ปญฺญาสหิโต นโร อิธ อปิ ทุกฺเขสุ สุขานิ วินฺทติ) 
ด้วยเหตุดังกล่าวมา มหาบุรุษย่อมมีอุดมคติว่า
“แม้จะสิ้นทรัพย์ก็ขอมีชีวิตอยู่อย่างผู้มีปัญญา”


มหากัปปินเถรคาถา ขุททกนิกาย เถรคาถา พ. ๒๖ ข้อ ๓๗๒

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เราต้องรู้สึกตัวเพื่อเรียนรู้ทุกข์จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

แล้วใครจะทุกข์..
ใครด่า เราก็ไม่โกรธ

ใครมาล่อให้หลง 
เราก็ไม่หลง
เมื่อเราไม่รัก ไม่ชัง
แล้วใครจะทุกข์ล่ะ

หลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา