ปัญญาวิปัสสนาต้องรู้ในปัจจุบันปั ญ ญ า วิ ปั ส ส น า
ไม่ใช่ปัญญาแบบที่เราเรียนทางโลก
เราเรียนทางโลกเราจะต้องคิดมาก
เอาเหตุผลในอดีต ในอนาคตต่างๆ
เอามารวมมาประมวลมาคิด ...
เราก็จะเกิดความเข้าใจ
แต่ในการปฏิบัติวิปัสสนากลับตรงกันข้าม
มันกลายเป็นว่าเราจะต้องปล่อยวางอดีต
เรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วเราต้องวางมันได้
เรื่องอนาคตทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น
เราจะต้องปล่อยมันได้ คือไม่คำนึงถึง
"จะต้องรู้อยู่ที่ปัจจุบัน"

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

ถ้าเราอยากเห็นพระพุทธเจ้า..          ถ้าเราอยากเห็นพระพุทธเจ้า ให้รักษาคุณธรรมของท่าน สอนอะไรก็ให้ปฏิบัติตาม กราบแต่ท่านอย่างเดียว มันไม่ถึง ต้องรู้จักละเว้น ต้องเลิกต้องถอน จึงจะถึงพระพุทธเจ้า..

                                                                                         หลวงพ่อชา สุภัทโท

ใจที่ติดดีแก้ยากของแก้ไขได้ยากที่สุด คือใจเจ้ากรรม
ยิ่งเฉพาะใจเป็นเจ้าของกรรมดี
ส่วนกรรมชั่วนั้นพอที่จะละได้
เพราะผู้รับโทษทุกข์เห็นๆ กันอยู่
จิตใจที่ติดดีนี้ยากนักยากหนา
ต้องเอาจริงๆ ในศีลธรรม ...
ในสมาธิธรรม 
ในปัญญาธรรม จึงพ้นไปได้ 

หลวงปู่จาม มหาปุญโญ