การพิจารณาต้องน้อมเข้ามาสู่ภายในการพิจารณาต้องน้อมเข้ามาสู่ภายใน
พิจารณาให้รู้แจ้ง เห็นจริง
เมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้ว มันก็วางเอง

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

เอาจิตไว้ในกาย หมดความวุ่นวาย


          ถ้าเราส่งจิตออกนอก มันจะมีตัวเราตัวเขาขึ้นมา ทีนี้ มันก็วุ่นวาย ถ้าเราเอาจิตไว้ในกาย คือไว้กับพุทโธ ทีนี้มันก็หมดความวุ่นวาย เพราะในกายมันไม่มีหญิง ไม่มีชาย ไม่มีรัก ไม่มีชัง ไม่มีเรา ไม่มีเขา รู้แต่ความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ของรูปธรรม นามธรรมเท่านั้น...

                                                                                                หลวงพ่อวิชัย เขมิโย

จงพยายามสร้างความว่างของใจให้เกิดขึ้น
จงพยายามสร้าง ความว่างของใจ ให้เกิดขึ้น
ใช้ปัญญาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่าง 
จนใจเราได้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่า
เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตน ไม่มีบุคคล เราเขา

เป็นแต่เพียงธรรมชาติของธาตุขันธ์เท่านั้นเอง ไม่มีใครเป็นเจ้าของ...

เมื่อใจเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ 

ล้วนเป็นตัวทุกข์หรือกองทุกข์ทั้งสิ้น

ใจเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายไม่ต้องการอันใดสักอย่าง 
มีแต่ความอิ่มใจพอใจ ไม่ขอมีอะไรๆ อีกต่อไป 
จะปล่อยวางหมดไม่มีอันใดเหลือ
ใจก็จะว่างเฉยอยู่ตลอดไป
สิ่งใดที่กายทำก็ทำเพื่อปล่อยวาง
ใจคิดก็เพื่อละเพื่อทิ้งไป 
เพราะได้พิจารณาเห็นเป็นทุกข์ 
จึงทิ้งทุกข์ให้หมดไป

หลวงปู่จันทร์ สิริจนฺโท

Link to the Photo