ใจเป็นกลาง ใจก็สงบเย็นจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ดูตัวเองบ่อยๆ ปัญญาญาณจะค่อยๆ หยั่งรากลึกจุดอ่อนของฆราวาสคือ การขาดความสืบเนื่อง
เพราะความสืบเนื่องนี้คือความก้าวหน้า
และความก้าวหน้าต้องอาศัยวิริยะ ก็คือความเพียรนั่นเอง
พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า “ภาวิตา พหุลีกตา”
ปัญญาจะเกิดได้ จะต้องเกิดจากการทำเป็นประจำ ทำบ่อยๆ 
นอกจากเราปฏิบัติในรูปแบบแล้ว
ในชีวิตประจำวัน เราก็ต้องหมั่นย้อนมาดูที่ใจตนเอง
พยายามเก็บเล็กผสมน้อยทั้งวัน 
หลอมรวมการปฏิบัติให้อยู่ในชีวิตประจำวัน 
รู้อิริยาบถ อย่าทิ้งความรู้สึกตัว หมั่นย้อนมาไปเรื่อยๆ

หลวงพ่อมนตรี อาภัสสโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ให้สังเกตดูแต่ความปรุงแต่งของใจใจ ทำไมจึงเป็นไปเพื่อความสงบไม่ได้ ลองสังเกตดูซิ 
วันหนึ่งๆ ถ้าเราตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะในหัวใจของเราแล้ว 
เราจะได้เห็นข้อบกพร่องของเราทั้งวัน 
และในขณะที่เราได้เห็นข้อบกพร่องของเราทั้งวันนั้น 
แสดงว่าเราก็มีข้อสมบูรณ์ขึ้นด้วยกัน 
เพราะเรามีสติ เราจึงเห็นข้อบกพร่องของเรา.. 
เราไม่ต้องสนใจกับเรื่องอะไรทั้งนั้น 
ให้สังเกตดูตั้งแต่เรื่องหัวใจที่จะปรุงเรื่องอะไรขึ้นมา
แล้วบังคับไว้ภายในกายกับจิตนี้ 
ท่านว่าสติปัฏฐาน ๔ คือฐานที่ตั้งแห่งสติ 
พูดง่ายๆ ถ้าจิตเราได้ตั้งอยู่กับกายนี้แล้ว 
สติบังคับสติไว้กับกายนี้แล้ว 
ปัญญาท่องเที่ยวอยู่ในสกลกายนี้แล้ว 
เรียกว่าได้เดินทางในองค์แห่งอริยสัจอย่างสมบูรณ์

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ใจที่ปลอดโปร่ง เพราะไม่จับกิเลสมาเป็นตนจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

จิตเราทำความเข้าใจ ปั๊บ ยอมรับได้ มันจะวาง!เรื่องธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับว่า
ใจเรายอมรับ หรือ ไม่ยอมรับ
ถ้าใจยอมรับ ความทุกข์มันจะน้อยลงไปเลย
เพราะฉะนั้นการเข้าใจชีวิตเข้าใจโลก
อันนี้มีความสำคัญ
เวลาอะไรมากระทบเราจะปล่อยวางได้
เมื่อมีเหตุมากระทบ 
แล้วมันกระเทือนเข้าไปหาจิต 
จิตเราทำความเข้าใจ ปั๊บ ยอมรับได้ 
มันจะวาง!

ถ้าอยากจะ "ดับกรรม" 
ยอมรับ! เลย ยอมรับ!
ถ้ายอมรับได้จิตเราจะไม่ยินดียินร้าย
มันจะเข้าสู่หลักธรรมของพระพุทธเจ้า
"ให้มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กำจัดความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้" 
อันนี้เป็นพื้นฐานเลย
ต้องรักษาจิตไม่ยินดีไม่ยินร้าย
วางเรื่องราวที่มันกลุ้มรุมจิตนั้น
มันก็ ปั๊บ เข้าไปสู่ความสงบระงับ
ไปสู่ความดับ ทุกข์ก็ดับได้

พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เมื่อเราไม่รู้สึกตัว ท่านเรียกว่าโมหะเราทำงานทำการอะไร แม้หุงข้าว-ต้มแกงก็ตาม 
ให้มีความรู้สึกตัว 
จะไปเก็บผักเก็บหญ้า 
ก็มีความรู้สึกตัว 
เมื่อเราไม่รู้สึกตัวขณะทำ 
ขณะพูด ขณะคิด 
อันนั้นแหละท่านเรียกว่าโมหะ 
จิตใจสัตว์มันเกิดขึ้นแล้ว..

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ใจเป็นปกติอยู่กับรู้ ทุกข์จะน้อยลงจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เราหวังรบเพื่อชนะใจของตนเองธรรมทางโลกจักกระทบเท่าใด 
นั่นแหละคือไม้เรียวของครู
ที่ขับเคี่ยวจิตใจให้มีกำลังเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
เราไม่หวังจักรบชนะใคร 
เราหวังรบเพื่อชนะใจของตนเอง
ให้คิดเสียใหม่ว่า ขณะนี้เป็นโอกาสดีแล้ว 
ที่ได้พบกับการทดสอบกับอารมณ์เยี่ยงนี้ 
อย่าทำกำลังใจให้ขาดทุน 
ถ้าจักสอบผ่าน ก็ต้องตรวจบารมี ๑๐ ให้ครบ 
มันจักบกพร่องบ้าง ก็รีบดึงกำลังใจเข้มแข็งต่อสู้ใหม่ 
ไม่ใช่สู้กับเขา แต่สู้กับอารมณ์ใจของเราที่ถูกกระทบนั้น 
อย่าได้หวั่นไหว

พระธรรมคำสอน "สมเด็จองค์ปฐม"

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ใจจะร่มเย็นเป็นสุขได้ใจจะร่มเย็นเป็นสุขได้ 
เพราะใจปล่อยวางอารมณ์ที่จะมาทำให้ใจอุ่นร้อน 
ใจไม่กระโดดไปหาอารมณ์อย่างที่ชาวโลกเค้าเป็นกัน..


หลวงปู่แบน ธนากโร


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ภายนอกร้อน ขอใจอย่าร้อนตามจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การจะรู้พระธรรมคำสอนนั้น มีช่องนิดเดียวจิตของเราก็เหมือนกัน 
การที่จะรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น มีช่องนิดเดียว
การที่ถูกครอบงำไปหมดเพราะจิตของเราปล่อยออกข้างนอก  
เราจะให้จิตอยู่ข้างในหรือจะอยู่ข้างนอกดี  
เราจะปล่อยจิตออกไปตามนิสัยเดิมๆ หรือเราจะขังจิตไว้ข้างใน  ตรงนี้เรามีสิทธิ์..   
จงเอาช่องนิดเดียวนี้ ให้เป็นโอกาสของเราเอาชนะข้าศึกได้..    
เท่ากับว่าเราจะไม่ปล่อยจิตดวงนี้ออกไปข้างนอกอย่างเก่าก่อน..
 แล้วก็ใช้สติประคับประคองจิตของเราให้อยู่ข้างในอย่างเดียวได้ 
เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็มีแวว 
ถ้าไม่อย่างนั้นก็ตัน จะเอาอะไรไม่ได้เลยชีวิตนี้ .. 

พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาสมาธิแบบที่เราต้องใช้ในการวิปัสสนานักปฏิบัติส่วนใหญ่ที่หลวงพ่อรู้จักหรือได้ประสบกับตัวเอง
มักจะคิดเพียงว่าให้ทำให้จิตมีความสุข ทำให้จิตสงบๆ เข้าไว้ 
ทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆ แล้วจะรู้แจ้งได้เอง 
ต่อให้พวกเราทำแบบนี้เป็นยี่สิบสามสิบปี
ก็ไม่สามารถรู้แจ้งได้อยู่นั่นเอง 
สมาธิแบบที่เราต้องใช้ในการวิปัสสนา คือ 
สมาธิแบบที่เรารู้ถึงกายและจิต 
ไม่ใช่สมาธิแบบที่ทำให้กายและจิตหายไปได้ 

พระอาจารย์สุมโนภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


รู้ตามความเป็นจริงของมัน ทุกข์นั้นก็หายไปความทุกข์ที่เกิดขึ้นมานี้  เพราะเราไม่รู้ทันมัน 
พระพุทธเจ้าสอนให้รู้เท่าทัน 
มันจึงก็จะดับทุกข์ได้เท่าทัน 
เมื่อทำความรู้ ความเห็นให้ชัดเจนเข้าไป 
รู้ตามความเป็นจริงของมัน 
ทุกข์นั้นก็หายไป 
เพราะมารู้เหตุของมันไม่ให้เหตุมันเกิด 
ทุกข์เหล่านั้นก็ดับไปเอง

หลวงปู่ชา สุภัทโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่มีตัวไม่มีตน จิตใจจะสัมผัสพระนิพพานได้ที่สบายของเราก็คือ
ไม่มีกิเลส ไม่มีตัว ไม่มีตน 
ถ้าเราไม่มีตัวไม่มีตน 
จิตใจของเราจะสัมผัสกับพระนิพพานได้

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาสติ รู้สึกตัว เท่านี้ก็พอจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความหมายของ "จิตตั้งมั่น"..เมื่อจิตสงบก็รู้ว่าจิตสงบ จิตที่รู้ว่าจิตสงบก็คือจิตตั้งมั่น
เวลาจิตฟุ้งซ่าน ก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่าน นี่คือลักษณะของจิตตั้งมั่น
คือจะรู้ทั้งฝ่ายสงบและไม่สงบ กุศลและอกุศล..
สามารถรู้ทุกอย่างได้ตามที่เป็นจริง
ไม่เหมือนกับจิตสงบ จิตสงบถ้ามีความคิดเข้ามาก็จะฟุ้งซ่าน
จึงต้องแยกให้ออกระหว่างจิตตั้งมั่นและจิตสงบ..
จึงจะเจริญวิปัสสนาได้จริง ไม่อย่างนั้นจะหลง
จิตที่ตั้งมั่นคือ มีสัมมาสมาธิ

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
สิ่งที่ขัดใจเรานั่นล่ะ จะให้ปัญญากับเราเรามักจะปฏิเสธสิ่งที่เราไม่ชอบ 
อะไรที่เราชอบ เราก็จะมุ่งแสวงหา..
สิ่งที่เราชอบใจนี่มักจะทำร้ายใจเราในภายหลัง
ส่วนสิ่งที่ขัดใจเรานั่นล่ะ จะให้ปัญญากับเรา..
หลายคนมีชีวิตที่ก้าวหน้าเพราะไม่ปฏิเสธในสิ่งที่มันไม่ถูกใจเรา
ที่ว่าขัดใจเรานั้น มันไม่ใช่ขัดใจเราหรอก มันขัดกับกิเลสของเรา..
ถ้าเรารู้จักเรียนรู้ทั้งสิ่งที่ถูกใจเราและไม่ถูกใจเรา 
เราจะเกิดปัญญา..คือพ้นไปจากภาวะที่พอใจ และไม่พอใจเลย
ตรงนั้นล่ะ จะเป็นที่สุดของความทุกข์

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


สติสัมปชัญญะต้องประพฤติตลอดในชีวิตจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่รู้ธรรมเห็นธรรม ก็เพราะมัวแต่วิ่งตามตัณหาการที่เราไม่รู้ธรรมเห็นธรรม ก็เพราะเรามัวแต่วิ่งตามตัณหา
ซึ่งเป็นความอยากที่มาคอยสั่งการอยู่ภายนอกกาย
ให้เราปฏิบัติตามโดยไม่รู้ตัว
จึงทำให้เห็นแต่ธรรมนอก
คือของปลอมจอมหลอกลวง
ให้เราต้องหลงอยู่ตลอดเวลา
ไม่มีโอกาสจะได้เห็นตัวจริงสักที

หลวงปู่คูณ สิริจันโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


น้ำเสียนั้นเราไม่จำเป็นต้องวิดดอกน้ำเสียนั้นเราไม่จำเป็นต้องวิดดอก 
เพียงแค่ทดน้ำดีเข้าไปมากๆ 
มันก็จะไปไล่น้ำเสียเอง 
นิสัยไม่ดีก็เช่นกัน 
เพียงแต่เพิ่มกำลังให้จิตใจใฝ่ดีเท่านั้น 
มันก็จะไปกำจัดนิสัยไม่ดีเอง 

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล 


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

สิ่งที่จะพัฒนาให้แก่กล้าคือเรื่องพื้นๆจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้าเริ่มต้นด้วยสติสัมปชัญญะ จะไม่ออกนอกทางจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เลิกมีเรา เลิกมีทุกข์
เมื่อใดเราคิดว่าเรามีตัวตน 
เราจึงเป็นผู้รับสมอ้างในทุกข์ 
ทำลายความเห็นว่ามีเราเสีย 
ย่อมไม่มีใครรับสมอ้างในทุกข์ 
นั่นย่อมไม่มีทั้งเรา ทั้งทุกข์ 

สมสุโขภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เราพึ่งเริ่มปฏิบัติ ก็ช่างหัวมันเสียบ้างความฟุ้งซ่าน มีแต่พระอรหันต์เท่านั้น
จึงจะละได้ 
ความโกรธ ความขุ่นเคืองความกำหนัดยินดี 
มีแต่พระอนาคามีเท่านั้น จึงจะละได้ 
เราพึ่งเริ่มปฏิบัติ ถ้ามันจะมีราคะ
จะมีความฟุ้งอยู่บ้าง ก็ช่างหัวมันเสียบ้าง


พระอาจารย์มหาวิเชียร ชินวังโส

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาผู้มีสติ จะลิ้มรสชาติได้ละเอียดขึ้นจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

สติจะมีกำลังต่อสู้กับกายอ่อนแอกายที่อ่อนแอกำลังที่จะหมดแรง
ความคร่ำคร่าแห่งกายนี้มันไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืนจีรังอะไรนัก
แต่สติที่เราได้เจริญ ได้ภาวนาเอาไว้นั้น
ย่อมมีพลังที่จะต่อสู้กับความอ่อนแอแห่งกายนี้
กายไม่ปกติ แต่จิตนั้นปกติ
แห่งปล่อยและวาง เท่านั้นพอ

พระอาจารย์มหาบุญทัน รตนปญฺโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


พอเรามีความยินดี-ยินร้ายขึ้นมา ก็จะมีตัวตนขึ้นมารับพอเรามีความยินดี-ยินร้ายขึ้นมา ก็จะมีตัวตนขึ้นมารับ
ว่าถูกใจเรา เราชอบ มันไม่ถูกใจเรา เราเกลียดมัน
พอมีตัวตนขึ้นมารับกระทบ มาเป็นเจ้าของเรื่องแล้ว
จากนี้ปัญหาก็เกิดขึ้น คือมีตัวตน ที่จะได้ จะเอา 
จะเสีย จะทำลาย อะไรต่างๆ มากมาย 
แล้วปัญหาทั้งหลายก็ตามมา 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

มีเพียงทุกข์ที่เกิดและดับ


จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ที่ว่าสุขๆ นั้น เพราะมัวเมาในความทุกข์คนเราที่เกิดมาในพื้นปฐพีนี้ทั้งหมด 
ที่จะหาความสุขไม่มีเลย 
พระองค์ตรัสว่า "ทุฆราวาสํ" 
เป็นฆราวาสก็เป็นทุกข์ 
"ทุปพพชิตํ" เป็นพระก็เป็นทุกข์ 
ที่ว่าสุขๆ นั้น เพราะมัวเมาในความทุกข์ต่างหาก 


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เราไม่รู้จักความจริง ไม่ยอมรับความจริงถ้าเรารู้จักความจริงของชีวิต 
แล้วดำรงชีวิตสอดคล้องอยู่กับความจริง 
ความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้น
แต่เราไม่รู้จักความจริง ไม่ยอมรับความจริง
เราพยายามจะดำรงชีวิตที่ฝืนความจริง 
ความทุกข์ถึงได้เกิด 
เช่น แก่ ความแก่เป็นธรรมดา
เราไม่อยากแก่นี่ เราทุกข์นะ

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่จมกับทุกข์ ไม่เพลินสุขจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

รู้ตัว ไว้อย่าให้กิเลสเกิดรู้ตัว ไว้อย่าให้กิเลสเกิด, 
ต่อเนื่อง เถิดเกิดญาณปัญญาได้,
จริงจัง แท้ต้องแก้ทุกข์ได้เร็วไว, 
จริงใจ ไว้ได้สุขไร้ทุกข์เอย.

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส 
(ส.มหาปัญโญภิกขุ)

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้าไม่ยึด ก็เกิด-ดับ ผ่านไป ไม่มีใครทุกข์ความจริงจิตมีลักษณะเกิด-ดับอยู่ทุกขณะ
ถ้าหลงเข้าไปยึดขณะหนึ่งแห่งปรากฏการณ์
แล้วปรุงชอบ ชัง จึงทุกข์
ถ้าไม่ยึด ก็เกิด-ดับ ผ่านไป
ไม่มีใครทุกข์..

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

หนทางอันไม่ตายยังเปิดอยู่เสมอ


จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

สุขของพระนิพพาน คือสิ่งที่วิเศษที่พระศาสนามอบให้เราสุขของพระนิพพาน สุขของจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ 
ผู้ปราศจากกิเลสความโลภ ความโกรธ ความหลงแล้ว 
เป็นสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่เลย 
มีความสุขตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง 
ตลอดไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่า “ตลอดอนันตกาล”
นี่แหละคือสิ่งที่วิเศษที่พระศาสนา
จะมอบให้แก่เราได้

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เพราะต้องการชนะ จึงพ่ายแพ้อยู่ร่ำไปเพราะต้องการชนะ 
จึงพ่ายแพ้อยู่ร่ำไป ...
เพราะจมอยู่กับความอยากรู้
รู้..จึงไม่เคยเกิดขึ้น

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่เพลินในสุข ไม่ผลักไสทุกข์จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ผู้ที่ต้องการละสักกายทิฏฐิผู้ที่ต้องการละสักกายทิฏฐิ
จงมองความไม่เที่ยงของชีวิต 
ระลึกถึงความตายให้มาก
เมื่อใดจิตหมดศรัทธาในสังขาร
แต่เกิดศรัทธาในพระรัตนตรัย
ความรู้สึกเช่นนี้เกิดอย่างยิ่งยวด
ย่อมนำพาจิตของผู้นั้น
ออกจากโคตรปุถุชนได้

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา