ความรู้แจ้ง หลุดพ้น จะบังเกิดขึ้นได้ความรู้แจ้ง หลุดพ้น
จะบังเกิดขึ้นได้ 
ก็ต่อเมื่อเราสามารถ
ปรารถนาดีต่อผู้อื่น
ได้เท่าๆ กับที่เราปรารถนาดีต่อตนเอง 
และละวางตัวเอง
ได้เท่าๆ กับที่เราละเลยผู้อื่นอยู่
ซึ่งหากทำได้เช่นนั้น
แม้ว่าเราจะยังคงท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏ
เราก็จะเป็นอิสระต่อความทุกข์ยากทั้งหลาย

พระอาจารย์ชยธมฺโมภิกขุ

หนังสือคู่มือฝึกจิต หน้า 20

Image by Daw8ID from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาความสงบที่เกิดจากปัญญา ไม่ใช่ความสุข


ความสงบนี้มี ๒ ประการ คือ 
ความสงบอย่างหยาบอย่างหนึ่ง 
และความสงบอย่างละเอียดอีกอย่างหนึ่ง 
อย่างหยาบนั่นคือเกิดจากสมาธิ
ที่เมื่อสงบแล้วก็มีความสุข 
แล้วถือเอาความสุขเป็นความสงบ 
.
อีกอย่างหนึ่งคือ 
ความสงบที่เกิดจากปัญญา 
นี้ไม่ได้ถือเอาความสุขเป็นความสงบ 
แต่ถือเอาจิตที่รู้จัก
พิจารณาสุขทุกข์เป็นความสงบ 
เพราะว่าความสุขทุกข์นี้
เป็นภพเป็นชาติเป็นอุปาทาน 
จะไม่พ้นจากวัฏสงสารเพราะติดสุขติดทุกข์ 
.
ความสุขจึงไม่ใช่ความสงบ 
ความสงบจึงไม่ใช่ความสุข
ฉะนั้น ความสงบที่เกิดจากปัญญา
นั้นจึงไม่ใช่ความสุข แต่เป็นความรู้เห็น
ตามความเป็นจริงของความสุขความทุกข์ 
แล้วไม่มีอุปาทานมั่นหมาย
ในสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมา 
ทำจิตให้เหนือสุขเหนือทุกข์นั้น 
ท่านจึงเรียกว่าเป็น
เป้าหมายของพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

หลวงปู่ชา สุภัทโท


Image by elvina1332 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา