ถ้านักภาวนารู้เห็นความตายของตัวเอง
ถ้านักภาวนารู้เห็นความตายของตัวเอง 
น่าจะเอามรณานุสสติมาพิจารณาเป็นหลัก 
เพราะว่าเมื่อมันรู้เห็นความตายแล้วมันได้หลายกรรมฐาน 
มรณานุสสติกรรมฐาน อสุภกรรมฐาน ธาตุกรรมฐาน อัฐิกรรมฐาน 
แล้วลงผลสุดท้าย มันจะมองเห็นอนัตตา ความไม่มีตัวมีตน
พอจิตมารู้ว่า กายนี้ก็มีแต่ธาตุ ๔ ดิน น้ำ ลม ไฟ 
ไหนเล่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา มีที่ไหน ถ้าผ่านความรู้เห็นอย่างนี้ 
จะไม่มีความสงสัยของใจในธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์เลย


หลวงพ่อพุธ ฐานิโย