นั่นแหละคือ อวิชชา


พระพุทธองค์ตรัสว่า
"อวิชชาเป็นเหตุให้เกิดวัฏฏะทุกข์"
อวิชชาหรือความไม่รู้แจ้งประจักษ์
..อยู่ตรงไหนอย่างไร.?
ความหลงยึดอยู่ในการปรุงแต่งอารมณ์จิตทั้งหลาย
นั่นแหละคือ อวิชชา

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ 

Photo by Amol Tyagi on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

อารมณ์มาหลอกลวง


ความทุกข์เกิดขึ้น 
เพราะไม่รู้เท่า 
เมื่อรู้เท่าทันความจริงแล้ว 
ทุกข์ก็หายไปเอง 
เราคิดว่าจิตเป็นสุข 
จิตเป็นทุกข์ แต่ความจริง 
จิตไม่ได้สร้างสุข สร้างทุกข์ 
อารมณ์มาหลอกลวง มันจึงหลงอารมณ์

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Photo by Vivek Doshi on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา