อย่ามัวแต่สำคัญตนกันอยู่เลยจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความรู้-จิตที่ชอบคิด เป็นเครื่องปิดกั้นปัญญาความรู้-จิตที่ชอบคิด เป็นอุปสรรคปิดกั้นสายธารแห่งเชาว์ปัญญา
ประดุจก้อนหินที่มาขวางกั้นธารน้ำไหล
การบำเพ็ญภาวนาก็เพื่อค้นหาเชาว์ปัญญานี่แหละ
ก่อนอื่นใดเราจึงต้องหยุดจิตที่ชอบคิด
และความรู้ต่างๆ ที่เราสะสมไว้
ด้วยการใส่ใจชำเลืองมองภายใน
ความรู้และจิตที่ชอบคิดก็จะหายไปเอง
เราก็จะอยู่กับที่นี่-เดี๋ยวนี้ทันที
สายธารแห่งเชาว์ปัญญาก็จะหลั่งไหลมาสู่ตัวเรา


หลวงพ่อโพธินันทะ
ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


อย่ามุ่งหมายความสุขอะไร มากไปกว่าความปกติของจิตอย่ามุ่งหมายความสุขอะไร
มากไปกว่า ความปกติของจิต
ที่ไม่ยินดี ยินร้าย
ไม่ขึ้น ไม่ลงไปตามอารมณ์ที่กระทบ
เพราะไม่มีสุขอะไร ประเสริฐยิ่งไปกว่า
ความปกติของจิตนั้น

ท่านพุทธทาสภิกขุ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

กรรมทางคำพูดเกิดได้ง่ายจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เอาสติตัวเดียวเป็นตัวตั้งจิต เวลาปฏิบัติ 
เวลามันจะหยุดนิ่ง ปล่อยให้มันนิ่งไป 
อย่าไปรบกวนมัน 
ถ้าเวลามันจะคิด ปล่อยให้มันคิดไป 
เราเอาสติตัวเดียวเป็นตัวตั้ง เป็นจุดยืน

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล 


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

รู้ให้เท่าทันความฟูของใจจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา