การ “รู้เฉยๆ” เป็นคุณสมบัติเดิมของจิตภาวะแห่งการ “รู้เฉยๆ” เป็นคุณสมบัติเดิมของจิต
แต่พอหลงไปอยู่กับ “ความรู้สึก ความนึกคิด อารมณ์ต่างๆ”
จะเริ่มมีคุณสมบัติเปลี่ยนไป
การที่เรา “มองเห็นการเปลี่ยนแปลง” ที่เปลี่ยนไป
ระหว่างภาวะจิตเดิมที่มันไม่มีอะไร กับความรู้สึกนึกคิด ที่ปรุงแต่งไป
เราจะมองเห็น 2 อย่างนี้ชัดตรงนี้แหละ
จะทําให้เราเริ่มรู้จัก “กระบวนการ ในการเฝ้าดูจิต” ของเรา
หลวงพ่อคําเขียน ท่านใช้คําว่า
“ดูกายเห็นจิต ดูคิดเห็นธรรม”

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

แก้ใจภายใน ไม่แก้ภายนอกดูใจภายใน ภาวนาภายใน
ภายนอกจะเป็นอะไรเป็นเรื่องของภายนอก 
บางอย่างแก้ไม่ได้ มาจากผลของกรรม 
คนเราทำไว้อย่างไร ก็จะได้รับผลอย่างนั้น 
ใครจะแก้ได้ 
แก้ในใจนั่นแหละ ไม่ให้ไปทุกข์ไปร้อน 
กับความติเตียน นินทาว่าร้ายป้ายสี

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร