ทำอะไรไม่ผิด เพราะ "สติ"          ที่จะทำอะไรไม่ผิดนั้น ข้อสำคัญอยู่ที่ "สติ" ถ้ามี สติ คุ้มครองกาย วาจา ใจ อยู่ทุกขณะ จะทำอะไร ไม่ผิดพลาดเลย ที่ผิดพลาด เพราะขาดสติ...ชีวิตของพระพุทธเจ้า และ พระอรหันต์ ท่านมี "สติไพบูลย์" อยู่ทุกขณะจิต ท่านจึงทำอะไรไม่ผิด และถึงซึ่งอมตธรรม คือธรรมที่ไม่ตาย เรียกว่า "พระนิพพาน" ..

                                                                                      ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต..