ติดในรูป มีแต่ภพชาติทำไมเราไปติดอยู่ในรูปที่ไม่มั่นคงอย่างนั้น 
รูปสวย รูปขี้เหร่ อัปลักษณ์อย่างไร 
มันก็ไม่อยู่กับเราตลอดไป 
เราไปติดมันทำไม 
มันไม่ได้ให้อะไรเลย 
ถ้าติดในรูปมันก็หยิบยื่น
แต่ภพแต่ชาติให้เราเท่านั้นเอง

หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ

จิตไม่เอนเอียงคือหลักมัชฌิมาปฏิปทาความพอใจกับความไม่พอใจ  
ยังเป็นอิฏฐารมณ์ ยังเป็นอนิฏฐารมณ์อยู่ 
กามสุขัลลิกานุโยค ก็คือเป็นฝ่ายอิฏฐารมณ์ 
อัตตกิลมถานุโยค ก็คือเป็นฝ่ายอนิฏฐารมณ์ 
ผู้ที่บังคับจิตไม่ให้เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งได้ 
ชื่อว่าดำเนินตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา

พระอาจารย์วัน อุตตโม

บุคคลที่มีสุขภาพจิตดีที่สุด...
บุคคลที่มีสุขภาพจิตดีที่สุด ก็คือ 
บุคคลที่ไม่ยินดียินร้ายไปตามโลก


พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ