อย่าคิดว่าเราเป็นคนสำคัญ          อย่าคิดว่าเราเป็นคนสำคัญ ให้ทำตนแบบปกติธรรมดาๆ นี่แหละดีที่สุด เมื่อเราคิดว่าเราเป็นคนสำคัญแล้ว เมื่อผู้อื่นไม่ให้ราคาเรา ไม่นับถือให้ความสำคัญเราแล้ว จิตใจเราจะเป็นทุกข์ร้อนรนสับสนวุ่นวายไปตามกระแสโลกธรรม

                                                                                          ครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร

ความตายนั้นเป็นอารมณ์อันเป็นสิริมงคล          พระบรมศาสดาสอนให้พิจารณาความตายเพราะมันละกิเลสได้ มันหมดความทะเยอทะยาน หมดความเห็นแก่ตัว ความตายนั้นเป็นอารมณ์อันเป็นสิริมงคลชนิดหนึ่ง คนระลึกถึงความตายก็หมดปัญหาที่จะไปคิดฆ่าใคร คิดเข็ญคนอื่น คิดเบียดเบียนคนอื่น คิดอิจฉาพยาบาทคนอื่น มันก็หมด หมดความที่เป็นบาป เรียกว่ากุศลกรรม

                                                                                                 หลวงปู่คำพอง ติสโส

สติ” ให้นำมาใช้ในขณะตาเห็นรูป...
สติ” ให้นำมาใช้ในขณะตาเห็นรูป 
หูได้ยินเสียง จมูกได้ดมกลิ่น 
ลิ้นได้ลิ้มรส กายได้สัมผัส 
ใจต้องโผฏฐัพพะ 
ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกยินดี ยินร้ายครอบงำ ...
ส่วนความยินดียินร้ายก็คงมีอยู่ 
แต่ว่าไม่ให้มันครอบงำเราได

หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม