ความรู้อยู่ที่ใจไม่ปรุงแต่ง


นักวิทยาศาสตร์เขาใช้ความรู้ "ระบบการคิด"  
มันจึงเข้าไม่ถึงใจที่สิ้นความปรุงแต่ง 
พระพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์สาวก  พระอรหันต์เท่านั้น
ที่เข้ามาถึง "ใจที่ไม่ปรุงแต่ง" 
แล้วความรู้ก็อยู่ในนั้นทั้งหมด...

หลวงตาณรงค์ศักดิ์  ขีณาลโย

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา