เมื่อไม่ตายเสียก่อนตาย


เมื่อไม่ตายเสียก่อนตาย
เมื่อไม่คลายเสียก่อนพราก
เมื่อไม่จากเสียก่อนจาก
ก็อาดูรเมื่อสูญเสีย..

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Image by Engin_Akyurt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

เท่ากับว่าบุคคลผู้นั้นเลี้ยงอสรพิษไว้


ถ้าเราไม่คิดเพ่งโทษใครเลย 
เราก็จะไม่มีศัตรูเลย 
แต่เมื่อใดเราไปเพ่งโทษคิดเอาชนะผู้ใด 
เมื่อนั้นเรียกว่าเรานั้นมีศัตรูแล้ว 
แต่ศัตรูที่แท้จริงก็หาใช่ว่าบุคคล
ที่เรานั้นที่เราจะไปอาฆาตพยาบาทไม่ 
แต่ศัตรูที่แท้จริงก็คือตัวของเราเอง 
ที่เรานั้นไม่สามารถเอาชนะอารมณ์
แห่งความไม่พอใจแห่งโทสะได้ 
มันนำมาสู่การพยาบาทของจิต 
อย่างนี้แลเค้าเรียกว่าเครื่องเศร้าหมอง
เมื่อจิตเราเศร้าหมองเสียแล้ว 
การจะไปทำคุณงามความดี
ให้เกิดขึ้นกับจิตนั้น..มันก็ทำได้ยาก 
อารมณ์เหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นกับใคร 
เท่ากับว่าบุคคลผู้นั้นเลี้ยงอสรพิษไว้...
ขอให้เราตั้งจิตเสียใหม่

สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี
จากเพจ ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี

Image by ChrisFiedler from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา