สุข ดี สงบ ไม่ใช่เป้าหมายปลายทาง



สุข…ดี…สงบ 
3 ตัวนี้ …ไม่ใช่เป้าหมายปลายทาง
เป้าหมายปลายทาง คือ
ให้เกิดปัญญาเห็นว่า… 
สิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยง ...
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ต้องสำรวจจิตเสมอ



ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน 
ก็ต้องพยายามน้อมเข้าไปสํารวจจิต 
เรียกว่าปัจจุบันจิต ปัจจุบันธรรม 
นี่ก็เป็นการทําบุญให้กับตัวเองตลอดเวลา 

พระอาจารย์สำราญ ธมฺมธุโร