ขอให้ “จิตว่างจากอารมณ์” เท่านั้น
ให้พากันเร่งนะความเพียร
อย่างอื่นอย่าไปสนใจมาก
กำหนดที่ “จิต”
ขอให้ “จิตว่างจากอารมณ์” เท่านั้น
มันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทันที

หลวงปู่ลี กุสลธโร