ปล่อย ไม่อะไรกับอะไร คือ เนื้อธรรมของจริง


ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า 
ผู้เข้าไปหาไม่หลุดพ้น 
ไม่เข้าไปหาจึงหลุดพ้น
ก็คือ .. 
ปล่อย ไม่อะไรกับอะไร
แล้วมันจะเหลือแค่ รู้ ตื่น เบิกบาน
นั่นแหละ คือ เนื้อธรรมของจริง
ถ้าวางมันก็จะรู้ตื่น เมื่อรู้ตื่นมันก็จะวาง
จะไม่ยึดติด  ไม่อะไรกับอะไรเลย

พระมหาวรพรต กิตฺติวโร

Photo by Kari Shea on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

 


 

เพียงแค่ขจัดความไม่รู้ และความหลง


การตรัสรู้ไม่ได้หมายถึง
การขจัดตัวตนที่โง่เขลาออกไป 
แล้วพบกับตัวตนซึ่งคือพุทธะ
ในที่ไหนสักแห่งหนึ่ง 
เพราะว่าเธอคือพุทธะ 
มันจึงไม่มีตัวตนอะไรให้โยนทิ้ง 
แล้วก็ไม่มีตัวตนอะไรที่จะให้ค้นพบด้วย 
เพียงแค่ขจัดความไม่รู้
และความหลงเท่านั้น 
แล้วเธอก็จะรู้ว่าเธอคือพุทธะ 
และเธอนั้นสมบูรณ์พร้อม
อยู่แล้วดังที่เธอเป็น 
ถ้าเธอตื่นรู้ต่อสิ่งนี้ 
เธอจะระเบิดหัวเราะออกมา
ว่าเธอใช้ความพยายามไปมากเพียงใด
ในการที่เธอจะกลายเป็นตัวของเธอเอง 
นี่คือเสียงหัวเราะแห่งความสงบสุขและเบิกบาน

พระอาจารย์แดแฮง คึนซือนิม (พ.ศ.๒๔๗๐ - ๒๕๕๕) 
ภิกษุณีแห่งพุทธศาสนานิกายซอน (เซ็น) ในเกาหลี

Photo by Sachin Amarasinghe on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา