ภัยใหญ่ที่แท้จริง คือ วัฏสงสารต่างหาก


..วิกฤตินี้ เป็นสถานการณ์อันดี 
ที่จะได้เห็น โคโรนาแสดงธรรม
เป็น Presenter ทางธรรมะ 
ให้ชาวโลกเข้าใจว่า
โรค กับ โลก เป็นของคู่กันนะ!
ถ้าเธอไม่ปรารถนาโรค 
ก็อย่ากลับมาเกิดในโลกสิ!
อย่ากลับมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้อีก 
แต่ถ้ายังกลับมาอีก ก็ต้องเจอโรคอีก
ตอนนี้เจอโคโรนา 
ต่อไปอาจเจอ โคอื่นๆ ไปเรื่อยๆ
ธรรมะอยู่ตรงหน้าแล้วนะ!
ภัยใหญ่ที่แท้จริง คือ วัฏสงสารต่างหาก ...
อ อ ก จ า ก วั ฏ ฏ ะ กั น ไ ด้ แ ล้ ว ! ! !

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

Image by jplenio from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา