เราเป็นทุกข์ เพราะไปเอามาเอง
คนนั้นคนนี้พูดนั่นพูดนี่ทำนั่นทำนี่
ก็เขาเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้น
เราเองนี่ล่ะไป “เอา” เข้ามา 
ไป “ยึด” มันมา นี่เป็นเรื่องของเราทั้งนั้น
ที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ 
ต้องจำไว้ เราเอง! ที่ทำให้เราเป็นทุกข์ !
เราไปเอามาเอง ไปยึดมาเอง 
ไปยึด ติด ข้อง ฉุดลาก “เรื่องราว”
มากลุ้มรุมจิตตัวเอง นี่จึงเรียกว่า โง่


พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต

ความตายไม่ได้ทำให้เราทุกข์
ความตาย..มันไม่เป็นสิ่งอันตรายหรอก 
มันไม่ได้ทำให้เราทุกข์หรอก
แต่ความกลัวตาย ความอยากไม่ตายนี้ ทำให้เราทุกข์
เพราะความหลง ไปคิดว่า ร่างกายเป็นเรา
พออะไรเป็นเรา เราก็ไม่อยากให้มันจากเรา เรายึดติด......
ก็ต้องปล่อยมันไป ไม่ต้องไปเสียดายหรอก 
มันไม่ได้เป็นตัวเรา

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

“ความไม่ทุกข์” ต่างหาก คือชีวิต
อย่าไปคิดว่า “งานคือชีวิต”นะ
“ความไม่ทุกข์” ต่างหาก คือชีวิตนะ
งานเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิต
แต่ความไม่ทุกข์ คือชีวิตของเรา
อย่างนี้ดีกว่า เราจะได้ไม่เหนื่อย
ถ้าว่า “ชีวิต คือ การต่อสู้” มันเหนื่อย
ถ้า “ชีวิต คือ การเรียนรู้” อย่างนี้ไม่เหนื่อย


อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

การปฏิบัติธรรมไม่ใช่ทำให้จิตเที่ยง
การปฏิบัติธรรมจนถึงการพ้นทุกข์ไม่ใช่เป็นการทำให้จิตเที่ยง 
ให้มีความสุขตลอด ให้มีความรู้สึกตัวตลอด ไม่ใช่อย่างนั้น 
บางทีก็รู้สึกตัว บางทีก็เผลอ เป็นธรรมชาติของจิต 
บางวันก็ปฏิบัติได้ดี บางวันก็ปฏิบัติไม่ได้ดี ก็ไม่ต้องเสียใจ
ควรจะดีใจ เพราะจิตแสดงอนิจจังให้เห็น นั่นแหละดีแล้ว


อ.สุภีร์ ทุมทอง