ตัวเรา ... | ไม่มี |


การปฏิบัติธรรม
มิได้ปฏิบัติ
เพื่อให้ | ตัวเรา | พ้นทุกข์
แต่ปฏิบัติ เพื่อให้รู้ว่า
ตัวเรา ... | ไม่มี |
จึงสิ้นหลง สิ้นยึด

หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

Photo by Renè Müller on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 


คนโดยมากมักเข้าใจผิด
ในผลของความดี 
คือมักไปเข้าใจผลพลอยได้
ว่าเป็นผลโดยตรง 
และมักมุ่งผลพลอยได้เป็นสำคัญ 
เมื่อไม่ได้ผลเป็นวัตถุจากการทำความดี
ก็จะบ่นว่าทำดีไม่เห็นจะได้อะไร 
รักษาศีลไม่เห็นร่ำรวยอะไร 
เป็นเพราะไม่เข้าใจว่า 
ผลของความดีคืออะไร 
ผลของความดี คือความหลุดพ้น

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

Photo by Bayu Prayuda on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา