ผู้ที่เวรระงับอกฺโกฉิ มํ อวธิ มํ 
อชินิ มํ อหาสิ มํ 
เข จ ตํ นูปนยฺหนฺติ 
เวรํ เตสูปสมฺมติ

ใครไม่คิดอาฆาตว่า 
"มันด่าเรา มันทำร้ายเรา 
มันเอาชนะเรา มันขโมยของเรา" 
เวรของเขาย่อมระงับ

พุทธวจนะ 

พระไตรลักษณ์ไม่ใช่หลักคิดเห็น          แท้จริงหลักพระไตรลักษณ์นั้นไม่ใช่หลักคิดเห็น แต่เป็นหลักที่ผู้เจริญสติเห็นโดยไม่ต้องคาดคิด และเป็นการเห็นที่ตัวเองอย่างรู้ตัว เช่น สภาพไม่เที่ยงนั้นก็คือ การเคลื่อนไหวอิริยาบถแปรไปต่างๆ รวมถึงการกระพริบตา กลืนน้ำลาย ก้มเงย ทั้งในอิริยาบถใหญ่ คือ ยืนเดิน นั่งนอน และอิริยาบถย่อย คู้เข้า เหยียดออก รวมถึงการคิดนึก.....ผู้เจริญสติรู้เห็นเช่นนี้ จึงจะรู้จักทุกข์ตามความเป็นจริง ไม่ใช่เป็นเพียงคิดเอาว่าเป็นทุกข์

                                                                                                              ท่านเขมานันทะ

สติปัญญาอัตโนมัติ          ...เวลาเราฝึกนานเข้าๆ สติกับปัญญานี้จะกลมกลืนเป็นอันเดียวกัน เป็นสติปัญญาอัตโนมัติ ฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติเหมือนกัน ...คือสติปัญญาอัตโนมัตินี้เป็นเองตลอด ตั้งแต่ตื่นนอนพับจับติดปุ๊บเลย ติดตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้กระทั่งหลับ นี่เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติ ไม่ต้องตั้ง..เป็นเอง เสาะแสวงฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติ คุ้ยเขี่ยขุดค้นฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติ เหมือนกิเลสทำลายเราแต่ก่อนเป็นอัตโนมัติของมัน

                                                                                           หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน